لغات مشابه
discovered : منکشف , کشف شده , مکشوف

discoverer : کاشف , يابنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: