لغات مشابه
discredit : بي اعتبار کردن

discreditable : ننگ آور

discretion : صلاحديد

discretionary : احتياطي , بصيرتي

discriminate : تبعيض کردن , تبعيض قائلشدن

discriminating : فاروق

discrimination : تبعيض , فرق گذاري

discriminator : فرق گذار

discus : ديسک

discuss : مطرح کردن , به بحث پرداختن , بحث کردن , گفت و گو کردن , مطرح نمودن , مطره ساختن

discussion : مناظره , بحث

discussionless : بي گفتگو

disdain : ننگ داشتن , عار , استغنا , ننگ

disdainful : ننگين

disease : دچارعلت کردن , مرض

diseases : امراض

disembowel : شکم دريدن

disengagement : متارکه روابط

disequilibrate : بدون تعادل کردن

disesteem : ناچيز پنداشتن

disfavored : مغضوب

disfeature : از شکل انداختن

disfigure : بدترکيب کردن , بدريخت کردن , بي اندام کردن , بد شکل کردن , بدنما کردن , از شکل انداختن

disgrace : فضاحت , روسياهي , شرمساري , رسوايي , شرمنده کردن , بي حرمتي , خفت دادن , افتضاح , خفت , رسوا کردن , ننگ , عار , روسياهي بار آوردن , بي آبرويي , افتضاه درآوردن , بيآبرو کردن , مفتضح کردن , آبروريزي

disgraced : رسوا , گيس بريده , مفتضح , روسياه , سياه رو

disgraceful : شرمآور , ننگآور , خفتآميز , ننگين , بيشرفي , شرماو , خجالت آور

disgracing : تفضيه

disguise : تلبيس , تغيير قيافه دادن , تبديل قيافه , لباس مبدل

disguised : ناشناخت , متنکر

disgust : تنفر , انزجار , بيزار کردن , بيزاري , نفرت , منزجر کردن , مشمئز کردن

disgusted : ضجور , بري , متنفر , مشمئز , منزجر , بيزار

disgusting : نفرتآور , نفرتانگيز , بيزار کننده , تهوع آور

dish : ظرف , ديس , نواله , بشقاب , غذا

dish washer : ضرف شويي

dish like : بشقابي

disharmonic : غيرمتجانس

disharmonious : غيرمتجانس , ناهمساز , ناموزون

disharmonize : ناموزون شدن , ناموزون کردن

disharmony : عدم توافق , ناسازي , ناموزوني

dishearten : بيجرات کردن

dishes : ظروف , ضروف

dishes of eggplants : مسما

dishevel : ژوليده کردن

dishonest : متقلب , کج معامله , بدحساب , تقلبآميز , نادرست , رند , بي صداقت , بي صراحت , بدمعامله , بي ذات , فاقد امانت , بي ديانت

dishonestly : رندانه

dishonesty : رندي , عدم امانت , رجز , نادرستي

dishonor : ننگين کردن

dishonorable : بي شرف

dishonorably : بيشرفانه

dishwasher : کارگر طرفشو , ظرفشو

disillusion : سرخورده کردن

disinclination : عدمتمايل

disincline : بي ميل کردن , بي رغبت کردن

disinclined : بي تمايل

disinfect : گندزدائي کردن , ضد عفوني کردن

disinfectant : ماده گندزدا

disinfection : گندزدائي , ضد عفوني

disinflation : کاهش ورم

disintegrate : متلاشي کردن , متلاشي شدن

disintegrated : متلاشي

disinterest : بيعلاقه شدن

disinterested : بيطمع , بيغرضانه , بي اشتياق , سست سغبت , بي علاقه

disinterestedness : بي علاقگي

disjoin : بيربط ساختن , بيربطساختن

disk drive : گرده چرخان

disklike : قرص مانند , صفحه مانند

dislikable : غير محبوب

dislike : نپسنديدن , انزجار داشتن , مکروه داشتن , اکراه , بدآمدن , نفرت داشتن , نفرت کردن , بد دانستن , بيزاربودن

dislikeable : غير محبوب

dislocate : جابجا شدن , در رفتن , جابجا کردن

dislocated : دررفته

dislocation : جابجا شدگي , دررفتگي , جابجائي , در رفتن

disloyal : نمک بحرام , بي وفا , خيانتکار , بيوفا , نمک ناشناس , سست پيمان

disloyalty : سست پيماني , نمک بحرامي , بي وفائي , بيوفايي , نمک نشناسي

dismal : ملالت انگيز

Dismal : غمگین

Dismal : غمگین

dismay : بيجرات کردن , وحشت زدگي

dismember : تجزيه کردن

dismiss : معاف کردن , معزول کردن , بيرونکردن , منفصل کردن , جواب کردن , عزل کردن

dismissal : برکناري , اخراج

dismissed : مرخص , منفصل , برکنار

Disney World : دنياي ديسني

disobedience : نافرماني , سرپيچي , عدماطاعت , گردنکشي , تمرد , سرکشي

disobedient : نامطيع , نافرمان , عاق , سرپيچ , حرف نشنو , گردنکش , سرکش

disobey : اطاعت نکردن , سرپيچي کردن , عاق کردن , نافرماني کردن

disoblige : ممنون نکردن

disorder : اغتشاش , بي نظمي , نابهنجاري , خلل , اختلال , بي انتظامي , تبلبل , بينظمي

disordered : بي سبک , هرکه هرکه , مغشوش

disorderliness : بي ترتيبي , بهمخوردگي

disorderly : بي نظم , بي ترتيب , غير منظم , بينظم , شلم شوربا , نا منظم , اختلالي

disorganization : بهمريختگي

disorganize : بي نظم کردن

disorganized : بي سازمان , نامرتب , نامنظم , شلخته , بدون سازمان , نابسامان , نا مرتب

disorient : ناجور شدن

disown : از آن خود ندانستن، انکار کردن، تکذیب کردن، عاق کردن، مالکیت چیزی را انکارکردن، ردکردن، از خود ندانستن، نشناختن

disparagement : انکارف ضيلت

disparity : عدم توافق , بي شباهتي

dispatch : اعزام کردن , روانهسازي , اعزام

dispatched : مرسول

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی fore arm , معنی fore castle , معنی fore foot , معنی fore front , معنی fore guy , معنی fore and aft cap , معنی fore and aft center line , معنی fore blow , معنی fore brain , معنی fore cabin , معنی fore check , معنی fore end aft , معنی fore exercise , معنی foream pass , معنی forearance , معنی forearm , معنی forearm balance , معنی forebear , معنی forebearing , معنی forebedement , معنی forebode , معنی foreboding , معنی forebody , معنی forebrain , معنی foreby , معنی forecaddie , معنی forecast , معنی forecasting methods , معنی forecastle , معنی forecited , معنی foreclosure , معنی foreconscious , معنی foredeck , معنی foredknowlege , معنی foredo , معنی foredoom , معنی foreface , معنی forefathers , معنی forefeel , معنی forefend , معنی forefinger , معنی forefoot , معنی forefront , معنی foregather , معنی foregettable , معنی forego , معنی foregoer , معنی foregoing , معنی foregone , معنی foregone conclusion , معنی foregoning , معنی foreground , معنی foreground job , معنی foreground task , معنی forehanded , معنی forehead , معنی foreheand , معنی forehearth , معنی forehoof , معنی foreign , معنی Foreign Affairs , معنی foreign aid , معنی foreign aid program , معنی foreign attachment , معنی foreign currency , معنی foreign deposit , معنی foreign excess , معنی foreign exchange , معنی foreign exchange control , معنی foreign exchange market , معنی foreign exchange rate , معنی foreign exchange transaction , معنی foreign investment , معنی foreign law , معنی foreign letter paper , معنی foreign loan , معنی foreign made , معنی foreign market , معنی Foreign Minister , معنی Foreign Ministry , معنی foreign nationals , معنی foreign office , معنی foreign particle , معنی Foreign Policy Committe Deputy to the Secretary of , معنی Foreign Policy Committee Deputy , معنی foreign reserves , معنی foreign subjects , معنی foreign trade multiplier , معنی foreign value system ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز