لغات مشابه
discretion : صلاحديد

discretionary : احتياطي , بصيرتي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: