لغات مشابه
discriminate : تبعيض کردن , تبعيض قائلشدن

discriminating : فاروق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: