لغات مشابه
discriminating : فاروق

discrimination : تبعيض , فرق گذاري

discriminator : فرق گذار

discus : ديسک

discuss : مطرح کردن , به بحث پرداختن , بحث کردن , گفت و گو کردن , مطرح نمودن , مطره ساختن

discussion : مناظره , بحث

discussionless : بي گفتگو

disdain : ننگ داشتن , عار , استغنا , ننگ

disdainful : ننگين

disease : دچارعلت کردن , مرض

diseases : امراض

disembowel : شکم دريدن

disengagement : متارکه روابط

disequilibrate : بدون تعادل کردن

disesteem : ناچيز پنداشتن

disfavored : مغضوب

disfeature : از شکل انداختن

disfigure : بدترکيب کردن , بدريخت کردن , بي اندام کردن , بد شکل کردن , بدنما کردن , از شکل انداختن

disgrace : فضاحت , روسياهي , شرمساري , رسوايي , شرمنده کردن , بي حرمتي , خفت دادن , افتضاح , خفت , رسوا کردن , ننگ , عار , روسياهي بار آوردن , بي آبرويي , افتضاه درآوردن , بيآبرو کردن , مفتضح کردن , آبروريزي

disgraced : رسوا , گيس بريده , مفتضح , روسياه , سياه رو

disgraceful : شرمآور , ننگآور , خفتآميز , ننگين , بيشرفي , شرماو , خجالت آور

disgracing : تفضيه

disguise : تلبيس , تغيير قيافه دادن , تبديل قيافه , لباس مبدل

disguised : ناشناخت , متنکر

disgust : تنفر , انزجار , بيزار کردن , بيزاري , نفرت , منزجر کردن , مشمئز کردن

disgusted : ضجور , بري , متنفر , مشمئز , منزجر , بيزار

disgusting : نفرتآور , نفرتانگيز , بيزار کننده , تهوع آور

dish : ظرف , ديس , نواله , بشقاب , غذا

dish washer : ضرف شويي

dish like : بشقابي

disharmonic : غيرمتجانس

disharmonious : غيرمتجانس , ناهمساز , ناموزون

disharmonize : ناموزون شدن , ناموزون کردن

disharmony : عدم توافق , ناسازي , ناموزوني

dishearten : بيجرات کردن

dishes : ظروف , ضروف

dishes of eggplants : مسما

dishevel : ژوليده کردن

dishonest : متقلب , کج معامله , بدحساب , تقلبآميز , نادرست , رند , بي صداقت , بي صراحت , بدمعامله , بي ذات , فاقد امانت , بي ديانت

dishonestly : رندانه

dishonesty : رندي , عدم امانت , رجز , نادرستي

dishonor : ننگين کردن

dishonorable : بي شرف

dishonorably : بيشرفانه

dishwasher : کارگر طرفشو , ظرفشو

disillusion : سرخورده کردن

disinclination : عدمتمايل

disincline : بي ميل کردن , بي رغبت کردن

disinclined : بي تمايل

disinfect : گندزدائي کردن , ضد عفوني کردن

disinfectant : ماده گندزدا

disinfection : گندزدائي , ضد عفوني

disinflation : کاهش ورم

disintegrate : متلاشي کردن , متلاشي شدن

disintegrated : متلاشي

disinterest : بيعلاقه شدن

disinterested : بيطمع , بيغرضانه , بي اشتياق , سست سغبت , بي علاقه

disinterestedness : بي علاقگي

disjoin : بيربط ساختن , بيربطساختن

disk drive : گرده چرخان

disklike : قرص مانند , صفحه مانند

dislikable : غير محبوب

dislike : نپسنديدن , انزجار داشتن , مکروه داشتن , اکراه , بدآمدن , نفرت داشتن , نفرت کردن , بد دانستن , بيزاربودن

dislikeable : غير محبوب

dislocate : جابجا شدن , در رفتن , جابجا کردن

dislocated : دررفته

dislocation : جابجا شدگي , دررفتگي , جابجائي , در رفتن

disloyal : نمک بحرام , بي وفا , خيانتکار , بيوفا , نمک ناشناس , سست پيمان

disloyalty : سست پيماني , نمک بحرامي , بي وفائي , بيوفايي , نمک نشناسي

dismal : ملالت انگيز

Dismal : غمگین

Dismal : غمگین

dismay : بيجرات کردن , وحشت زدگي

dismember : تجزيه کردن

dismiss : معاف کردن , معزول کردن , بيرونکردن , منفصل کردن , جواب کردن , عزل کردن

dismissal : برکناري , اخراج

dismissed : مرخص , منفصل , برکنار

Disney World : دنياي ديسني

disobedience : نافرماني , سرپيچي , عدماطاعت , گردنکشي , تمرد , سرکشي

disobedient : نامطيع , نافرمان , عاق , سرپيچ , حرف نشنو , گردنکش , سرکش

disobey : اطاعت نکردن , سرپيچي کردن , عاق کردن , نافرماني کردن

disoblige : ممنون نکردن

disorder : اغتشاش , بي نظمي , نابهنجاري , خلل , اختلال , بي انتظامي , تبلبل , بينظمي

disordered : بي سبک , هرکه هرکه , مغشوش

disorderliness : بي ترتيبي , بهمخوردگي

disorderly : بي نظم , بي ترتيب , غير منظم , بينظم , شلم شوربا , نا منظم , اختلالي

disorganization : بهمريختگي

disorganize : بي نظم کردن

disorganized : بي سازمان , نامرتب , نامنظم , شلخته , بدون سازمان , نابسامان , نا مرتب

disorient : ناجور شدن

disown : از آن خود ندانستن، انکار کردن، تکذیب کردن، عاق کردن، مالکیت چیزی را انکارکردن، ردکردن، از خود ندانستن، نشناختن

disparagement : انکارف ضيلت

disparity : عدم توافق , بي شباهتي

dispatch : اعزام کردن , روانهسازي , اعزام

dispatched : مرسول

dispensable : معاف کردني , غيرواجب , چشم پوشيدني , چاره پذير

dispensary : پزشک سخانه

dispensation : عدمشمول

dispense with : رهاشدن از , انصراف حاصل کردن

dispenser : ناظرهزينه , کمک داروساز , نسخهپيچ , دوافروش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی the garden provides food , معنی the girl guardians , معنی the girls , معنی the girls of the period , معنی the golden round , معنی the golden(or silver)key , معنی the goods are on order , معنی the goods are orlie in pledge , معنی the goods in question , معنی the Grand Najaf , معنی the great , معنی the great bear , معنی the great exhibition , معنی the great inquest , معنی the great lakes , معنی the greater lumen , معنی the greenish hue of blue , معنی The Guardian , معنی the gun ranges two miles , معنی the Hague , معنی the hall seats one thousand , معنی the handle of the face , معنی the healing art , معنی the heart beats , معنی the heathen , معنی the hebrew , معنی the hell with it , معنی the hen incubates her eggs , معنی the herd instinct , معنی the high absorbance method , معنی the high functionery ries of the state , معنی the hill overhangs the city , معنی the holy grail , معنی the holy one , معنی the holy quran , معنی the holy see , معنی the holy shrine at mecca , معنی the holy(or sacred) writ , معنی the horse paws the ground , معنی the horse refuses the fence , معنی the horse threw its rider , معنی the hour has struck , معنی the house is in my possession , معنی the house is occupied , معنی the house over the way , معنی the house was highly rated , معنی the hoy f. , معنی the hu man race , معنی the human intellect , معنی the hundered and first , معنی the hurdles , معنی the i , معنی the i. parts of a whole , معنی the ice is treach erous , معنی the impediment of a road , معنی the import of which is prohibited , معنی the inaccessible god , معنی the incidents of a journey , معنی the indian ocean , معنی the indicative , معنی the indirect cause , معنی the industrial quarter of the , معنی the inevitable , معنی the infinite , معنی the infinite god , معنی the infinite space , معنی the infinitive mood , معنی the inhabitants of tehran , معنی the inherent , معنی the ink blots , معنی the inner layer , معنی the inner man , معنی the inquisition , معنی the ins , معنی the ins and outs , معنی the ins and the out , معنی the instability of a bridge , معنی the instant i saw him , معنی the institution of a universit , معنی the intelligents , معنی the intercalary month , معنی the interest of it is gone , معنی the interior of a building , معنی The International Crisis Group , معنی the interst accumulated , معنی the intuitive faculty , معنی the investigation of accounts , معنی the invisible , معنی the invisible world ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز