لغات مشابه
discrimination : تبعيض , فرق گذاري

discriminator : فرق گذار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: