معنی dodger

dodger
جاخالي کن
کلمات مشابه

dodgery : طفره روى

dodging : جاخالي

dodgy : طفره رو

Dodi Fayed : رودي فايد

doe : گوزن ماده ،خرگوش ماده

doer : فاعل , کننده

does : فعل در زمان حال] ،3

does it matter to you : ايا براى شما اهميت دارد

does rice suit you? : برنج بشماميسازد؟

does your father live : ايا پدر شما زنده است

doeskin : پوست گوزن ماده

doest : (دوم شخص مفرد از زمان حاضر فعل)do ،تو ميکنى

doeth : (سوم شخص مفرد از زمان حاضر فعل)do ،او ميکند

doff : لباس کندن

dog : سگ نر , کلب , سگ

dog collar : قلاده سگ ،قلاده

dog ear : براکت ،کروشه

dog eared : داراى پرانتز،پست ،ژوليده ،مندرس

dog eat dog : با خودخواهى و بيرحمى

dog fight : علوم نظامى : نبرد جنگنده هاى هوايى

معنی dodger به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی