لغات مشابه
dodgery : طفره روى

dodging : جاخالي

dodgy : طفره رو

Dodi Fayed : رودي فايد

doe : گوزن ماده ،خرگوش ماده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام