لغات مشابه
dolman : طولامه , لباده

dolman sleeve : استين گشاد و اويخته

dolmen : ساختمانى که داراى چند ستون يک پارچه سنگى است

dolomite calcining klin : علوم مهندسى : کوره دولوميت

dolomite lining : علوم مهندسى : پوشش دولوميت

dolor : )=dolour(مرض دردناک ،ناله ،اندوه ،پريشانى

dolorimeter : روانشناسى : دردسنج

dolorous : محنت زا،دردناک

dolose : داراى قصدجرم

dolour : انذدوه

dolphin : دلفين

dolphin kick : ورزش : شناى پروانه با پاى دلفين

dolt : کله خر

doltish : کله خر

doltishness : کودنى ،نادانى ،حماقت

domain : حوزه

domain knowledge : کامپيوتر : دانش محيط کاربرد

domain tip : کامپيوتر : thin film

domal sampling : روانشناسى : نمونه گيرى خانوارى

domatophobia : روانشناسى : خانه هراسى

dome : قلعه گرد , گنبد زدن , گنبد

dome dam : معمارى : سد گنبدى

domed : گنبد دار،گنبدنما

domestic : اهلي , داخلي , خانگي , خانوادگي

domestic animals : حيوانات اهلى

domestic capital formation : بازرگانى : تشکيل سرمايه داخلى

domestic consumption : معمارى : مصرف خانگى

domestic dualism : بازرگانى : دوگانگى داخلى

domestic fuel : علوم مهندسى : سوخت خانگى

domestic industry : بازرگانى : صنعت داخلى

domestic market : بازرگانى : بازار داخلى

domestic problem : روانشناسى : مساله خانوادگى

domestic products : بازرگانى : محصولات داخلى

domestic servant : نوکر

domestic trade : بازرگانى : بازرگانى داخلى

domestic transport : بازرگانى : حمل و نقل داخلى

domestic waste water : معمارى : فاضلاب خانگى

domestically : بطور خانوادگى و اهلى

domesticated : اهلى شده

domesticity : زندگاني خانگي

domical : گنبدي , گنبدوار

domicil : محل اقامت

domicile : مقر , محل اقامت

domicile of choice : قانون ـ فقه : اقامتگاه انتخابى

domicile of origin : قانون ـ فقه : اقامتگاه مبداء

domicile of origine : قانون ـ فقه : اقامتگاه اصلى

domiciled in tehran : مقيم تهران ،ساکن تهران

domiciliary : خانگى ،مربوط به خانه

domiciliary visit : بازرسى خانه شخص

domiciliate : اقامتگاه ،محل اقامت ،خانه ،مقيم ساختن ،مسکن دادن

domiciliation : ماواگيري

dominance : غلبه , تفوق

dominance need : روانشناسى : نياز سلطه گرى

dominant : حاکمه , چيره , حکم فرما , حکمفرما , غالب

dominant firm : بازرگانى : واحد تجارتى مسلط

dominate : تسلط داشتن , تفوق جستن , تسلط يافتن , تفوق يافتن , مسلط شدن , مستولي شدن , استيلاء يافتن , مستولي گرديدن

domination : استيلاء , سلطه , تسلط , تحکم

dominative : حکم فرما،تحکم کننده ،مستعد تحکم

dominator : تحکم کننده ،حکم فرما

domineer : تحکم کردن

domineering : تحکمآميز

domineeringly : بطورتحکم اميز

dominical : وابسته بخداوند )dominus( يعنى حضرت مسيح ،وابسته به روز خداوند يعنى يکشنبه

dominican : راهب واعظى که ازسلک سنت دومينيک باشد

Dominican Republic : جمهوري دومينيکن

dominie : رئيس اموزشگاه ،عنوان کشيشان کليساى هلند

dominique : (ج.ش ).ماکيان پازرد و قرمز بال امريکايى

dominium : (حق ) مالکيت

domino : دمنو , دمينo , دمينو

domisticated animals : دام

domus : معمارى : سراى رومى

don : اقا،لرد يا نجيب زاده ،رئيس يا استاد يا عضو دانشکده ،پوشيدن ،برتن کردن

Don Dsuza : دان دسوزا

dona : (در اسپانيا )بانو،خانم

Donald Rumsfeld : دوناد رامزفيلد

donar : علوم هوايى : دهنده

donate : اعطا کردن , هبه کردن , هديه دادن , اعطاء کردن

donate blood : خون دادن

donated : اعطائي

donation : دهش , انفاق , سماحت , تبرع , هبه

donation with cosideration : قانون ـ فقه : هبه معوض

donation without consideration : قانون ـ فقه : هبه غير معوض

donations : مبرات

donative : اهدايى

donator : اهدا کننده

donatory : گيرنده بخشش ياهديه ياهبه

donaty : نجوم : دوناتى

done : صورت گرفته , مفعول , انجام شده

donee : متهب , موهب اليه

donee country : بازرگانى : کشور کمک گيرنده

donjon : مزبله دان

donkey : دراز گوش , حمار , خر , الاغ

donkey baseball : ورزش : بيس بال تفريحى با الاغ

donkey raise : ورزش : تمرين خم شدن با وزنه روى پشت

donkey engine : ماشين بخارکوچک

donkeywork : خر کاري

donna : (در ايتاليا )عنوان مودبانه بانوان ،بانو،خانم

donnee : موضوع داستان يا درام

donnybrook : جنجال ،فرياد پرسر وصدا،هياهو

donor : دهنده , مصالح

donor level : الکترونيک : ترازدهنده

donsie : ( )donsy(انگليس )بدبخت ،بدخيال ،(اسکاتلند )بوقلمون صفت ،داراى اخلاق متغير وتندوباحرارت

donsy : ( )donsie(انگليس )بدبخت ،بدخيال ،(اسکاتلند )بوقلمون صفت ،داراى اخلاق متغير وتندوباحرارت

dont : نمودن ،بپايان رسانيدن ،طى کردن ،گذرانيدن

dont care : بى تقاوت

dont care a rap : هيچ پروا نداشته باشيد،ذره اى باک نداشته باشيد

dont mention it : چيزى نيست ،اهميت ندارد

dont you thouchit : مبادابه ان دست بزنيد

doobal dang sang : ورزش : ضربه پرشى دوگانه تکواندو

doodad : مطلب کوچکى که از نظر فراموش شده وبخاطر نمى رسد،اسباب ،ابزار

doodle : ابله ،گول زدن ،فريفتن ،سروصدا کردن

doolie : تخت روان هندى که بردوش ميبرند

doom : سرنوشت بد

doom to death : محکوم بمرگ

doomed : محکوم به فنا

doomsday : محشر , نشور

door : درب

door bar : معمارى : گلندر

door fastening : بست در

door frame : باهو

door furniture : معمارى : زيب در

door keeper : حاجب

door knocker : معمارى : کوبه در

door lamp : الکترونيک : لامپ در اتومبيل

door leaf : معمارى : لنگه در

door panel : علوم مهندسى : بخش مسطح درب

door plate : پلاک در

door set : معمارى : در با چارچوب

door to door selling : بازرگانى : فروش کالا بصورت دوره گردى

door bell : زنگ درخانه

door case : چارچوب در

door keeper : دربان

door mat : پادرى ،کفش پاک کن

door money : پول دم در،درى ،وروديه

door nail : گلميخ در

door step : پله درگاه ،پله

door step selling : بازرگانى : فروش از طريق مراجعه به خانوارها

door to door : بازرگانى : خانه به خانه

door way : راهرو،مدخل ،جاى در

doorbell : زنگ در , زنگ اخبار

doorjamb : چهارچوب ،در،باهو

doorkeeper : دربان , دربازکن

doorknob : دستگيره در،چفت

doorman : = doorkeeper

doormat : پادري

doornail : گل ميخ

doorplate : پلاک روى در،پلاک محتوى نام شخص که روى درنصب مى شود

doorpost : = doorjamb

doors : ابو هنيفه , ابواب

doorstep : آستانه در

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1