لغات مشابه
domiciliary : خانگى ،مربوط به خانه

domiciliary visit : بازرسى خانه شخص

domiciliate : اقامتگاه ،محل اقامت ،خانه ،مقيم ساختن ،مسکن دادن

domiciliation : ماواگيري

dominance : غلبه , تفوق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام