لغات مشابه
domiciliation : ماواگيري

dominance : غلبه , تفوق

dominance need : روانشناسى : نياز سلطه گرى

dominant : حاکمه , چيره , حکم فرما , حکمفرما , غالب

dominant firm : بازرگانى : واحد تجارتى مسلط

dominate : تسلط داشتن , تفوق جستن , تسلط يافتن , تفوق يافتن , مسلط شدن , مستولي شدن , استيلاء يافتن , مستولي گرديدن

domination : استيلاء , سلطه , تسلط , تحکم

dominative : حکم فرما،تحکم کننده ،مستعد تحکم

dominator : تحکم کننده ،حکم فرما

domineer : تحکم کردن

domineering : تحکمآميز

domineeringly : بطورتحکم اميز

dominical : وابسته بخداوند )dominus( يعنى حضرت مسيح ،وابسته به روز خداوند يعنى يکشنبه

dominican : راهب واعظى که ازسلک سنت دومينيک باشد

Dominican Republic : جمهوري دومينيکن

dominie : رئيس اموزشگاه ،عنوان کشيشان کليساى هلند

dominique : (ج.ش ).ماکيان پازرد و قرمز بال امريکايى

dominium : (حق ) مالکيت

domino : دمنو , دمينo , دمينو

domisticated animals : دام

domus : معمارى : سراى رومى

don : اقا،لرد يا نجيب زاده ،رئيس يا استاد يا عضو دانشکده ،پوشيدن ،برتن کردن

Don Dsuza : دان دسوزا

dona : (در اسپانيا )بانو،خانم

Donald Rumsfeld : دوناد رامزفيلد

donar : علوم هوايى : دهنده

donate : اعطا کردن , هبه کردن , هديه دادن , اعطاء کردن

donate blood : خون دادن

donated : اعطائي

donation : دهش , انفاق , سماحت , تبرع , هبه

donation with cosideration : قانون ـ فقه : هبه معوض

donation without consideration : قانون ـ فقه : هبه غير معوض

donations : مبرات

donative : اهدايى

donator : اهدا کننده

donatory : گيرنده بخشش ياهديه ياهبه

donaty : نجوم : دوناتى

done : صورت گرفته , مفعول , انجام شده

donee : متهب , موهب اليه

donee country : بازرگانى : کشور کمک گيرنده

donjon : مزبله دان

donkey : دراز گوش , حمار , خر , الاغ

donkey baseball : ورزش : بيس بال تفريحى با الاغ

donkey raise : ورزش : تمرين خم شدن با وزنه روى پشت

donkey engine : ماشين بخارکوچک

donkeywork : خر کاري

donna : (در ايتاليا )عنوان مودبانه بانوان ،بانو،خانم

donnee : موضوع داستان يا درام

donnybrook : جنجال ،فرياد پرسر وصدا،هياهو

donor : دهنده , مصالح

donor level : الکترونيک : ترازدهنده

donsie : ( )donsy(انگليس )بدبخت ،بدخيال ،(اسکاتلند )بوقلمون صفت ،داراى اخلاق متغير وتندوباحرارت

donsy : ( )donsie(انگليس )بدبخت ،بدخيال ،(اسکاتلند )بوقلمون صفت ،داراى اخلاق متغير وتندوباحرارت

dont : نمودن ،بپايان رسانيدن ،طى کردن ،گذرانيدن

dont care : بى تقاوت

dont care a rap : هيچ پروا نداشته باشيد،ذره اى باک نداشته باشيد

dont mention it : چيزى نيست ،اهميت ندارد

dont you thouchit : مبادابه ان دست بزنيد

doobal dang sang : ورزش : ضربه پرشى دوگانه تکواندو

doodad : مطلب کوچکى که از نظر فراموش شده وبخاطر نمى رسد،اسباب ،ابزار

doodle : ابله ،گول زدن ،فريفتن ،سروصدا کردن

doolie : تخت روان هندى که بردوش ميبرند

doom : سرنوشت بد

doom to death : محکوم بمرگ

doomed : محکوم به فنا

doomsday : محشر , نشور

door : درب

door bar : معمارى : گلندر

door fastening : بست در

door frame : باهو

door furniture : معمارى : زيب در

door keeper : حاجب

door knocker : معمارى : کوبه در

door lamp : الکترونيک : لامپ در اتومبيل

door leaf : معمارى : لنگه در

door panel : علوم مهندسى : بخش مسطح درب

door plate : پلاک در

door set : معمارى : در با چارچوب

door to door selling : بازرگانى : فروش کالا بصورت دوره گردى

door bell : زنگ درخانه

door case : چارچوب در

door keeper : دربان

door mat : پادرى ،کفش پاک کن

door money : پول دم در،درى ،وروديه

door nail : گلميخ در

door step : پله درگاه ،پله

door step selling : بازرگانى : فروش از طريق مراجعه به خانوارها

door to door : بازرگانى : خانه به خانه

door way : راهرو،مدخل ،جاى در

doorbell : زنگ در , زنگ اخبار

doorjamb : چهارچوب ،در،باهو

doorkeeper : دربان , دربازکن

doorknob : دستگيره در،چفت

doorman : = doorkeeper

doormat : پادري

doornail : گل ميخ

doorplate : پلاک روى در،پلاک محتوى نام شخص که روى درنصب مى شود

doorpost : = doorjamb

doors : ابو هنيفه , ابواب

doorstep : آستانه در

doorway : جاي در , درگاه , در گه

dooryard : بيرونى ،حياط منزل

dopamine : روانشناسى : دوپامين

dopant : کامپيوتر : ماده اى که در فرايند تغليظ اضافه مى شودdoping

dope : داروي مخدر

dopester : پيش بينى حوادث سياسى

dopey : گيج شده( بوسيله الکل يا ماده مخدر)،احمق

doping : دوپينگ , ناخالص سازي

dopplar effect : روانشناسى : اثر دوپلر

doppler broadening : شيمى : تعريض دوپلرى

doppler frequency : شيمى : جابجايى دوپلر

dorbeetle : سوسک

dordo : (ج.ش ).ماهى طلايى دريايى

dorhawk : = nightjar

dorian : وابسته بهDORIS يکى ازشهرهاى باستانى يونان

doric : وابسته بمردم دوريس يونان قديم ،دهاتى ،بسبک معمارى قديم يونان

dorm : )= dormitory(خوابگاه

dormancy : کمون , نهفتگي

dormant : نايم , درحال کمون , نهفته

dormer : پنجره جلو امده زير سقف ساختمان

dormer window : معمارى : پنجره شيروانى

dormitory : خوابگاه , مدرسه وغيره

dormouse : (ج.ش ).موش زمستان خواب

dornick : نوعى پارچه پشمى وابريشمى

doronicum : درونج

dorp : دهکده ،قصبه ،(جنوب افريقا )شهر

dorper : (ج.ش ).گوسفند افريقايى سفيد صورت سياه

Dorri : دري

dorro : ورزش : رو کردن

dorro yoop chagi : ورزش : ضربه پا به بغل با چرخش

dorsal : ضهري

dorsal fin : علوم هوايى : بالچه پشتى

dorsal tabes : سل مغز تيره ،سل نخاع

dorset horn : (ج.ش ).گوسفند شاخ بلند انگليسى

dorsiflex : ورزش : خم شدن مچ پا

dorsiventral : (تش ).داراى قسمت پشتى وشکمى مشخص

dorsolateral : پشتى و جانبى

dorsomedial : روانشناسى : پشتى - ميانى

dorsomedial thalamus : روانشناسى : تالاموس پشتى - ميانى

dorsum : پشت ،ظهر( حيوان يا چيزى)

dorsum pedis : پشت پا

Dortmund : دورتموند

dory : کرجى ته پهن ماهيگيرى

dory defence : ورزش : دفاع دورى

dos prompt : کامپيوتر : اعلانDOS

dose : مقدار دوا

Doseldorf : دوسلدورف

dosimetry : علوم نظامى : تعيين مقدار جذب شده دارو يا تشعشع اتمى ازمايش تعيين دوز جذب شده

dosing machine : علوم مهندسى : دستگاه تقسيم کننده با مقياس

dosing pump : علوم مهندسى : پمپ پيمانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرهنگ سازمانی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق لکنت زبان
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق مکاتب اخلاقی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق موسیقی درمانی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق مهارت های اجتماعی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق همبستگی خانواده
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق یادگیری خودتنظیمی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تعهد سازمانی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق استاندارد ایزو
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق انگیزه وابستگی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق انواع و شیوع رفتارهای پر خطر
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ایمان مذهبی و سلامت روان
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بیماری قلبی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه بیمه در ایران
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه کیفیت