لغات مشابه
doors : ابو هنيفه , ابواب

doorstep : آستانه در

doorway : جاي در , درگاه , در گه

dooryard : بيرونى ،حياط منزل

dopamine : روانشناسى : دوپامين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: