معنی dooryard

dooryard
بيرونى ،حياط منزل
کلمات مشابه

dopamine : روانشناسى : دوپامين

dopant : کامپيوتر : ماده اى که در فرايند تغليظ اضافه مى شودdoping

dope : داروي مخدر

dopester : پيش بينى حوادث سياسى

dopey : گيج شده( بوسيله الکل يا ماده مخدر)،احمق

doping : دوپينگ , ناخالص سازي

dopplar effect : روانشناسى : اثر دوپلر

doppler broadening : شيمى : تعريض دوپلرى

doppler frequency : شيمى : جابجايى دوپلر

dorbeetle : سوسک

dordo : (ج.ش ).ماهى طلايى دريايى

dorhawk : = nightjar

dorian : وابسته بهDORIS يکى ازشهرهاى باستانى يونان

doric : وابسته بمردم دوريس يونان قديم ،دهاتى ،بسبک معمارى قديم يونان

dorm : )= dormitory(خوابگاه

dormancy : کمون , نهفتگي

dormant : نايم , درحال کمون , نهفته

dormer : پنجره جلو امده زير سقف ساختمان

dormer window : معمارى : پنجره شيروانى

dormitory : خوابگاه , مدرسه وغيره

dormouse : (ج.ش ).موش زمستان خواب

dornick : نوعى پارچه پشمى وابريشمى

doronicum : درونج

dorp : دهکده ،قصبه ،(جنوب افريقا )شهر

dorper : (ج.ش ).گوسفند افريقايى سفيد صورت سياه

Dorri : دري

dorro : ورزش : رو کردن

dorro yoop chagi : ورزش : ضربه پا به بغل با چرخش

dorsal : ضهري

dorsal fin : علوم هوايى : بالچه پشتى

dorsal tabes : سل مغز تيره ،سل نخاع

dorset horn : (ج.ش ).گوسفند شاخ بلند انگليسى

dorsiflex : ورزش : خم شدن مچ پا

dorsiventral : (تش ).داراى قسمت پشتى وشکمى مشخص

dorsolateral : پشتى و جانبى

dorsomedial : روانشناسى : پشتى - ميانى

dorsomedial thalamus : روانشناسى : تالاموس پشتى - ميانى

dorsum : پشت ،ظهر( حيوان يا چيزى)

dorsum pedis : پشت پا

Dortmund : دورتموند

dory : کرجى ته پهن ماهيگيرى

dory defence : ورزش : دفاع دورى

dos prompt : کامپيوتر : اعلانDOS

dose : مقدار دوا

Doseldorf : دوسلدورف

dosimetry : علوم نظامى : تعيين مقدار جذب شده دارو يا تشعشع اتمى ازمايش تعيين دوز جذب شده

dosing machine : علوم مهندسى : دستگاه تقسيم کننده با مقياس

dosing pump : علوم مهندسى : پمپ پيمانه

dosmount command : فرمان پياده کردن

doss : خوابگاه ،بستر،شاخ زدن ،خوابيدن

dossal : dossel(، )dorsalپشتى ،ظهرى ،پشتى صندلى وغيره

dossel : dossal(، )dorsalپشتى ،ظهرى ،پشتى صندلى وغيره

dossier : دوسيه

dossil : فتيله ،کهنه

dost : نمودن ،گذرانيدن ،بسراوردن ،بپايان رسانيدن ،تمام کردن

dot : نقطه نقطه کردن , منقوط کردن , نقطه دار کردن , نقطه

dot (dictionary of occupational titles) : روانشناسى : واژگان عنوانهاى شغلى

dot and go one : لنگان لنگان

dot commands : کامپيوتر : نوعى شکل دهى که در ان يک کلمه پرداز دستورات شکل دهى را در متن ثبت مى کند اما تا زمان چاپ انها را به متن اعمال نمى نمايد

dot figure : روانشناسى : شکل نقطه چين

dot generator : الکترونيک : مولد خال گذار

dot matrix character : کامپيوتر : کاراکتر ماتريس نقطه اى

dot product : شيمى : ضرب نقطه اى

dot prompt : کامپيوتر : نقطه اعلان

dotage : خرف

dotard : خرفت

dotation : بخشش ،وقف ،موهبت ،نعمت خداداده

dote : عشق ابلهانه ورزيدن ،پرت گويى کردن

doter : ابله ،پير خر،خرفت

doth : (سوم شخص مفرد از فعل do در زمان حاضر)،ميکند( در قديم بجاى does بکارميرفته)

doting : زيادمايل ،شيفته ( ازروى نادانى) ،خرف ،فرسوده

dots : معمارى : نقطه چين

dots per inch : کامپيوتر : نقطه در هر اينچ

dotted : معجم , نقطه نقطه

dotter : نقطه گذار

dotterel : (ج.ش ).مرغ باران ،ادم احمق

dotting test : روانشناسى : ازمونهاى نقطه زنى

dottle : توتون ته چپق

dotty : نقطه نقطه ،خال خال ،خل ،احمق

doublcd barrcled shot : تفنگ شکارى دو لول

double : دوچندان کردن , دوچندان , دو برابر شدن , دوترکه , مثني , دو برابر کردن , دوتائي , دوبرابر کردن , دولا کردن , دو مقابل , دوبرابر شدن , مضاعف کردن , مضاعف

double a : زناى مردزن داربازن شوهردار،زناى محصن بامحصنه

double accentric press : علوم مهندسى : پرس خارج از مرکز با ياطاقان دوبل

double accumulator switch : علوم مهندسى : کليد انباره دوبل

double ace : دوکور

double acting : علوم مهندسى : دوطرفه

double acting fuse : علوم مهندسى : فيوز دوبل

double acting hammer : علوم مهندسى : چکش دوطرفه

double action door : معمارى : در بادبزنى

double action drawing press : علوم مهندسى : پرس کششى دوکاره

double adultery : قانون ـ فقه : زناى محصنه در حالتى که مرتکب ان مرد زن دار باشد

double agent : علوم نظامى : عامل اطلاعاتى دو جانبه

double amplitude : علوم مهندسى : دامنه دوبل

double antenna : الکترونيک : انتن دوگانه

double apron fence : علوم نظامى : سيم خاردار دو دامنه

double armature : الکترونيک : ارميچر دوگانه

double attack : ورزش : حمله دويل

double axe : تبر دوسر

double bank radial engine : علوم مهندسى : موتور ستاره اى دوبل

double bar : (مو ).دوقطعه واسطه اى که دو قسمت اصلى اهنگ را بهم مربوط ميسازد

معنی dooryard به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی