لغات مشابه
dorian : وابسته بهDORIS يکى ازشهرهاى باستانى يونان

doric : وابسته بمردم دوريس يونان قديم ،دهاتى ،بسبک معمارى قديم يونان

dorm : )= dormitory(خوابگاه

dormancy : کمون , نهفتگي

dormant : نايم , درحال کمون , نهفته

dormer : پنجره جلو امده زير سقف ساختمان

dormer window : معمارى : پنجره شيروانى

dormitory : خوابگاه , مدرسه وغيره

dormouse : (ج.ش ).موش زمستان خواب

dornick : نوعى پارچه پشمى وابريشمى

doronicum : درونج

dorp : دهکده ،قصبه ،(جنوب افريقا )شهر

dorper : (ج.ش ).گوسفند افريقايى سفيد صورت سياه

Dorri : دري

dorro : ورزش : رو کردن

dorro yoop chagi : ورزش : ضربه پا به بغل با چرخش

dorsal : ضهري

dorsal fin : علوم هوايى : بالچه پشتى

dorsal tabes : سل مغز تيره ،سل نخاع

dorset horn : (ج.ش ).گوسفند شاخ بلند انگليسى

dorsiflex : ورزش : خم شدن مچ پا

dorsiventral : (تش ).داراى قسمت پشتى وشکمى مشخص

dorsolateral : پشتى و جانبى

dorsomedial : روانشناسى : پشتى - ميانى

dorsomedial thalamus : روانشناسى : تالاموس پشتى - ميانى

dorsum : پشت ،ظهر( حيوان يا چيزى)

dorsum pedis : پشت پا

Dortmund : دورتموند

dory : کرجى ته پهن ماهيگيرى

dory defence : ورزش : دفاع دورى

dos prompt : کامپيوتر : اعلانDOS

dose : مقدار دوا

Doseldorf : دوسلدورف

dosimetry : علوم نظامى : تعيين مقدار جذب شده دارو يا تشعشع اتمى ازمايش تعيين دوز جذب شده

dosing machine : علوم مهندسى : دستگاه تقسيم کننده با مقياس

dosing pump : علوم مهندسى : پمپ پيمانه

dosmount command : فرمان پياده کردن

doss : خوابگاه ،بستر،شاخ زدن ،خوابيدن

dossal : dossel(، )dorsalپشتى ،ظهرى ،پشتى صندلى وغيره

dossel : dossal(، )dorsalپشتى ،ظهرى ،پشتى صندلى وغيره

dossier : دوسيه

dossil : فتيله ،کهنه

dost : نمودن ،گذرانيدن ،بسراوردن ،بپايان رسانيدن ،تمام کردن

dot : نقطه نقطه کردن , منقوط کردن , نقطه دار کردن , نقطه

dot (dictionary of occupational titles) : روانشناسى : واژگان عنوانهاى شغلى

dot and go one : لنگان لنگان

dot commands : کامپيوتر : نوعى شکل دهى که در ان يک کلمه پرداز دستورات شکل دهى را در متن ثبت مى کند اما تا زمان چاپ انها را به متن اعمال نمى نمايد

dot figure : روانشناسى : شکل نقطه چين

dot generator : الکترونيک : مولد خال گذار

dot matrix character : کامپيوتر : کاراکتر ماتريس نقطه اى

dot product : شيمى : ضرب نقطه اى

dot prompt : کامپيوتر : نقطه اعلان

dotage : خرف

dotard : خرفت

dotation : بخشش ،وقف ،موهبت ،نعمت خداداده

dote : عشق ابلهانه ورزيدن ،پرت گويى کردن

doter : ابله ،پير خر،خرفت

doth : (سوم شخص مفرد از فعل do در زمان حاضر)،ميکند( در قديم بجاى does بکارميرفته)

doting : زيادمايل ،شيفته ( ازروى نادانى) ،خرف ،فرسوده

dots : معمارى : نقطه چين

dots per inch : کامپيوتر : نقطه در هر اينچ

dotted : معجم , نقطه نقطه

dotter : نقطه گذار

dotterel : (ج.ش ).مرغ باران ،ادم احمق

dotting test : روانشناسى : ازمونهاى نقطه زنى

dottle : توتون ته چپق

dotty : نقطه نقطه ،خال خال ،خل ،احمق

doublcd barrcled shot : تفنگ شکارى دو لول

double : دوچندان کردن , دوچندان , دو برابر شدن , دوترکه , مثني , دو برابر کردن , دوتائي , دوبرابر کردن , دولا کردن , دو مقابل , دوبرابر شدن , مضاعف کردن , مضاعف

double a : زناى مردزن داربازن شوهردار،زناى محصن بامحصنه

double accentric press : علوم مهندسى : پرس خارج از مرکز با ياطاقان دوبل

double accumulator switch : علوم مهندسى : کليد انباره دوبل

double ace : دوکور

double acting : علوم مهندسى : دوطرفه

double acting fuse : علوم مهندسى : فيوز دوبل

double acting hammer : علوم مهندسى : چکش دوطرفه

double action door : معمارى : در بادبزنى

double action drawing press : علوم مهندسى : پرس کششى دوکاره

double adultery : قانون ـ فقه : زناى محصنه در حالتى که مرتکب ان مرد زن دار باشد

double agent : علوم نظامى : عامل اطلاعاتى دو جانبه

double amplitude : علوم مهندسى : دامنه دوبل

double antenna : الکترونيک : انتن دوگانه

double apron fence : علوم نظامى : سيم خاردار دو دامنه

double armature : الکترونيک : ارميچر دوگانه

double attack : ورزش : حمله دويل

double axe : تبر دوسر

double bank radial engine : علوم مهندسى : موتور ستاره اى دوبل

double bar : (مو ).دوقطعه واسطه اى که دو قسمت اصلى اهنگ را بهم مربوط ميسازد

double bassoon : قره نى بم

double belt : علوم مهندسى : تسمه دوبل

double bind : روانشناسى : بن بست دو سويه

double blowing : علوم مهندسى : دمش مضاعف

double boiler : ديگى که ديگ کوچک ترى در ان جا بگيرد

double bottom : علوم دريايى : ته دولا

double branch : علوم مهندسى : چهارراهه

double check : ورزش : کيش دوبل

double chin : غبغب

double click : کامپيوتر : احضار يک فرمان توسط دکمه دستگاهMOUSE

double cloth : علوم مهندسى : پارچه دولا

double coincidence of wants : بازرگانى : تطابق دوطرفه ،زيرا هر طرف مبادله بايد کالائى را به بازار عرضه کند که طرف ديگر مبادله به ان نياز دارد و نيز شرايط مبادله بايد مورد توافق طرفين مبادله باشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی in due time , معنی in e. for , معنی in embryo , معنی in essence , معنی in excess , معنی in excess of , معنی in exchange for , معنی in exile , معنی in existence , معنی in eyre , معنی in f. , معنی in f.of , معنی in fact , معنی in fault , معنی in favor of , معنی in fine , معنی in flagrant d. , معنی in flagrant delict , معنی in flames , معنی in flower , معنی in for , معنی in form , معنی in front , معنی in front of , معنی in full , معنی in full fig , معنی in fun , معنی in gala , معنی in galore , معنی in gear , معنی in general , معنی in god sight , معنی in good condition , معنی in good f. , معنی in good time , معنی in good working order , معنی in grain , معنی in grease , معنی in group , معنی in groups , معنی in halves , معنی in harness , معنی in his d. , معنی in his own hand writing , معنی in his own similitude , معنی in his stead , معنی in house , معنی in house training , معنی in human shape , معنی in imitation of , معنی in intaglio , معنی in irons , معنی in its entirety , معنی in job , معنی in keeping , معنی in kelter , معنی in ken , معنی in killed and wounded , معنی in kind , معنی in labor , معنی in labour , معنی in large , معنی in large quantities , معنی in law , معنی in layers , معنی in leading , معنی in legal parlance , معنی in letter and in spirit , معنی in lieu of , معنی in like manner , معنی in line coding , معنی in line subroutine , معنی in love , معنی in low water , معنی in memoriam , معنی in memory of blessedmemory , معنی in miniature , معنی in moderation , معنی in more than , معنی in mourning , معنی in my f. , معنی in my opinion , معنی in my poor opinion , معنی in my raw youth , معنی in my view , معنی in nature , معنی in no instance , معنی in no time , معنی in no way ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز