لغات مشابه
doublestriking : کامپيوتر : overstriking

doublet band : شيمى : نوار دوتايى

doublet level : شيمى : ترازوى دوتايى

doubleword : کلمه مضاعف

doubling test : علوم مهندسى : ازمايش تا شويى

doubling time of population : بازرگانى : زمان دو برابر شدن جمعيت

doubliy : بطور مضاعف ،ازروى تزوير

doublure : استر( چرمى )جلدکتاب

doubly : دوبرابر،بطورمضاعف ،ازدوراه ،ازدوجهت

doubly linked : با پيوند مضاعف

doublyre entrant winding : الکترونيک : سيمپيچ دو بازگرد

doubt : شک , ترديد داشتن , ترديد کردن , شک داشتن , ترديد , ريب , شايبه , شک کردن , شبهه

Doubt : تردید کردن

Doubt : تردید کردن

doubter : ديرباور

doubtful : دوبشک , مشکوک

doubtful account : بازرگانى : طلب مشکوک الوصول

doubtfully : بطور مردد،از روى ترديد

doubtfulness : حالت ترديد،ابهام ،مشکوکيت

doubtless : بدون شک , بي ترديد

doubtlessly : بدون شک

douce : ارام ،متين ،مطبوع

douceur : شيرينى وظرافت رفتار،ملاحت

douche : دوش اب ،دوش گرفتن ،تميز کردن با دوش

dough : خمير

dough boy : علوم نظامى : سرباز پياده نظام

dough baked : نيم پخته ،نيم پز،ناپخته

doughboy : سرباز پياده نظام ،نان شيرينى ميوه دار

doughface : گوشت آلود

doughiness : حالت خميرى ،نرمى

doughtily : دليرانه

doughtiness : دليرى

doughty : دلير( بيشتر بصورت مزاح بکار ميرود)،بيباک

doughunt shape : شيمى : چنبره دوتايى

doughy : خميري

douglas fir : (گ.ش ).يک نوع گياه هميشه بهار بلندى که در غرب امريکا مى رويد

dour : خيره سر،سرسخت ،لجوج

douse : دراب يا چيز ديگرى فرو بردن ،روى چيزى اب ريختن ،خيس کردن

dout : خاموش کردن

doutful category : علوم نظامى : کشتى مشکوک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: