لغات مشابه
doublet level : شيمى : ترازوى دوتايى

doubleword : کلمه مضاعف

doubling test : علوم مهندسى : ازمايش تا شويى

doubling time of population : بازرگانى : زمان دو برابر شدن جمعيت

doubliy : بطور مضاعف ،ازروى تزوير

doublure : استر( چرمى )جلدکتاب

doubly : دوبرابر،بطورمضاعف ،ازدوراه ،ازدوجهت

doubly linked : با پيوند مضاعف

doublyre entrant winding : الکترونيک : سيمپيچ دو بازگرد

doubt : شک , ترديد داشتن , ترديد کردن , شک داشتن , ترديد , ريب , شايبه , شک کردن , شبهه

Doubt : تردید کردن

Doubt : تردید کردن

doubter : ديرباور

doubtful : دوبشک , مشکوک

doubtful account : بازرگانى : طلب مشکوک الوصول

doubtfully : بطور مردد،از روى ترديد

doubtfulness : حالت ترديد،ابهام ،مشکوکيت

doubtless : بدون شک , بي ترديد

doubtlessly : بدون شک

douce : ارام ،متين ،مطبوع

douceur : شيرينى وظرافت رفتار،ملاحت

douche : دوش اب ،دوش گرفتن ،تميز کردن با دوش

dough : خمير

dough boy : علوم نظامى : سرباز پياده نظام

dough baked : نيم پخته ،نيم پز،ناپخته

doughboy : سرباز پياده نظام ،نان شيرينى ميوه دار

doughface : گوشت آلود

doughiness : حالت خميرى ،نرمى

doughtily : دليرانه

doughtiness : دليرى

doughty : دلير( بيشتر بصورت مزاح بکار ميرود)،بيباک

doughunt shape : شيمى : چنبره دوتايى

doughy : خميري

douglas fir : (گ.ش ).يک نوع گياه هميشه بهار بلندى که در غرب امريکا مى رويد

dour : خيره سر،سرسخت ،لجوج

douse : دراب يا چيز ديگرى فرو بردن ،روى چيزى اب ريختن ،خيس کردن

dout : خاموش کردن

doutful category : علوم نظامى : کشتى مشکوک

dovble : سکه بيست دلارى

dove : (ج.ش ).فاخته ،قمرى

dove dock : حشيشه السعال

dovecot : )dovecote(کبوترخانه ،خانه کبوتران

dovecote : )dovecot(کبوترخانه ،خانه کبوتران

dovehouse : کبوترخان ،کفترخان

dovelet : بچه کبوتر،جوجه کبوتر

dovers powder : گرد دور،پودردوور

dovetail : کام و زبانه دم فاخته اى ،داراى کام وزبانه دم کبوترى ،جفت کردن

dovetail joint : معمارى : اتصال دم چلچله

dovetailed : دم فاخته اي

dovetial saw : علوم مهندسى : اره دم فاخته اى

dow : قوي بودن , معتبر بودن

dow jones information service : کامپيوتر : سرويس اطلاعات که شامل اطلاعات جارى قيمت انبار و ساير خبرهاى مالى است

dow jones/retrieval service : کامپيوتر : سرويس خبرى دو جونز

dowdily : شلخته وار

dowdiness : شلختگى ،بدلباسى

dowdy : زن شلخته ،کهنه ،بى عرضه

dowel : قطعه چوبي

dowel bar : عمران : ميله پايدار کننده بتن

dowel pin : علوم مهندسى : ميخچه

down : به پايين , خراب شدن

down and out : بکلى بى مايه

down current : علوم هوايى : جريان رو به پايين

down hand welding : علوم مهندسى : جوشکارى پايين دستى

down in the mouth : افسرده ،لب و لوچه اويخته

down line : کامپيوتر : بار کردن پايين خطى

down line processor : کامپيوتر : پردازنده اى که در ترمينال يک شبکه ارتباطات قرار دارد و انتقال داده را اسان مى کند

down on your knees : زانو بزنيد

down on your kness : زانوبزنيد

down payment : پيش قسط , ربون

down pipes : معمارى : لوله ناودان

down pour : بارش

down sprue : علوم مهندسى : لوله پايين دست

down stairs : (دراطاقهاى ) پايين

down stroke : علوم مهندسى : ضربه رو به پايين

down the line : ورزش : ضربه از کنار زمين

down to earth : واقع بين ،عملى ،حقيقى ،واقعى ،اهل عمل

down to the ground : ازهمه جهت ،ازهرحيث ،کاملا

down with : مرده باد

down with him : مرده باد

down with it : پست باد

down gate : علوم مهندسى : راهگاه پايين دست

down hill casting : علوم مهندسى : ريخته گرى مستقيم

down lying : خوابيدگى ،زايمان

downbeat : حرکت چوب رهبر ارکست بطرف پايين ،بدبينى ،غمگينى ،افسرده

downcast : دل افسردگى ،غمگينى ،سربزيرى ،ويرانى

downcome : افت ،سقوط،زوال ،انحطاط،ريزش ،پرتگاه

downcomer : علوم مهندسى : لوله انتقال گاز کوره بلند

downfall : ريزش

downfallen : افتاده ،زوال يافته

downfeed : علوم مهندسى : تغذيه رو به پايين

downfeed milling machine : علوم مهندسى : دستگاه فرز با تغذيه از زير

downgrading : تنزيل رتبه

downhearted : افسرده ،دل شکسته

downhill : نشيب

downhiller : ورزش : ضربه روى چمن نرم شيب دار

downiness : حالت کرکى ،پوشيدگى ازکرک ،نرمى

downland : چراگاه بلند

downloading utility : کامپيوتر : برنامه کمکى استقرار

downmost : پايين ترين ،زيرترين

downpayment : بيعانه

downpour : سيل , ريزش , بارش متوالي , فرو ريزي

downrange : دورتر از محل پرتاب ودر مسير ازمايشى خود

downright : صرفا،محض ،خالص ،مطلق ،(مج ).رک ،ساده

downrightness : رک گويى

downstage : درجلو پرده تاتر ونمايش

downstair : پائينى ،زيرين

downstairs : طبقه پايين ،واقع در طبقه زير

downstream pier nosing : معمارى : پس دماغه

downstream toe : معمارى : پنجه سد

downstroke : ضربه درجهت پايين ،ضربه بطرف پايين

downtake : لوله ،دودکش ،بادکش

downthrow : فرورفتگى

downtown : مرکز تجارت شهر،قسمت مرکزى شهر

downtrend : سير نزولي

downtrod : پايمال ،مظلوم

downtrod(den) : پايمال شده ،ستمديده ،مظلوم

downtrodden : منکوب شده

downturn : نزول ،کاهش ،رکود اقتصادى

downward : فرو

downward mobility : روانشناسى : تحرک نزولى

downward movement : علوم مهندسى : حرکت رو به پايين

downward sloping demand curve : بازرگانى : منحنى تقاضاى نزولى

downward swing : علوم مهندسى : نوسان رو به پايين

downwards : بزير،بطرف پائين

downy : کرک دار،مانند پر ريز،ملايم ،نرم

dowry : شيربها , جهاز , صداق , جهيز , مهريه

dowsabel : (در اشعار قرن دهم معشوقه زيبا)،معشوقه ،دلبر

dowse : ميل زدن , گمانه زدن

dowsing : روانشناسى : گمانه زنى

dowsing rod : چوبى که برخى برانندکه بوسيله ان ميتوان باب يافلزات زيرزمين پ

doxological : ستايش اميز،تسبيحى ،تمجيدى

doxologize : ستايش گفتن

doxology : عبارت تسبيحي , سرود نيايش

doxy : لگوري

doyen : شيخ السفراء , مقد السفراء

doyenne : زن والامقام

doyley : )doyly(دستمال کوچک سر سفره

doyly : )doyley(دستمال کوچک سر سفره

doze : چرت زدن

dozen : دوجين

dozens of girls : ذختران بسيار

dozens of times : بسياربارها،چندين بار

dozenth : دوازدهمين ،يک دوازدهم

dozer : چرت زننده ،بولدوزر)bulldozer(

dozy : خواب الود،چرت زن ،شروع به فسادکرده

dp manager : مدير داده پردازى

dpma : کامپيوتر : Data Processing Management Associate

drab : زن شلخته , کسل کننده

drabbet : نوعى پارچه کتانى

drabbish : شلخته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1