لغات مشابه
downbeat : حرکت چوب رهبر ارکست بطرف پايين ،بدبينى ،غمگينى ،افسرده

downcast : دل افسردگى ،غمگينى ،سربزيرى ،ويرانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: