لغات مشابه
downcome : افت ،سقوط،زوال ،انحطاط،ريزش ،پرتگاه

downcomer : علوم مهندسى : لوله انتقال گاز کوره بلند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: