لغات مشابه
downhearted : افسرده ،دل شکسته

downhill : نشيب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: