لغات مشابه
downhiller : ورزش : ضربه روى چمن نرم شيب دار

downiness : حالت کرکى ،پوشيدگى ازکرک ،نرمى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: