لغات مشابه
downstream toe : معمارى : پنجه سد

downstroke : ضربه درجهت پايين ،ضربه بطرف پايين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: