لغات مشابه
downstroke : ضربه درجهت پايين ،ضربه بطرف پايين

downtake : لوله ،دودکش ،بادکش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: