لغات مشابه
downward movement : علوم مهندسى : حرکت رو به پايين

downward sloping demand curve : بازرگانى : منحنى تقاضاى نزولى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: