لغات مشابه
dowry : شيربها , جهاز , صداق , جهيز , مهريه

dowsabel : (در اشعار قرن دهم معشوقه زيبا)،معشوقه ،دلبر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی