لغات مشابه
dowse : ميل زدن , گمانه زدن

dowsing : روانشناسى : گمانه زنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: