لغات مشابه
dowsing : روانشناسى : گمانه زنى

dowsing rod : چوبى که برخى برانندکه بوسيله ان ميتوان باب يافلزات زيرزمين پ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: