لغات مشابه
drabbet : نوعى پارچه کتانى

drabbish : شلخته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: