لغات مشابه
dracaena : (گ.ش ).خون سياوشان( از سوسنيان)liliaceae

drachm : درهم ،درم( پول قديمى)،درم( مقياس وزن)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: