لغات مشابه
draft angle : علوم مهندسى : زاويه انحراف يا شيب

draft at tenor : بازرگانى : برات مدت دار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: