لغات مشابه
draft at tenor : بازرگانى : برات مدت دار

draft horse : اسب بارکش ،يابو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: