لغات مشابه
draft quality : کامپيوتر : معيار کيفى براى خروجى چاپ شده

draft regulation : قانون ـ فقه : طرح ايين نامه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: