لغات مشابه
draw sheet : ورزش : فهرست رسمى قرعه کشى

draw string : علوم دريايى : بند ليفه

draw up : سيخ ايستادن

draw up inventory : قانون ـ فقه : تنظيم صورت دارايى

draw weight : ورزش : نيروى لازم براى کشيدن زه

draw a person test : روانشناسى : ازمون نقاشى ادم

draw arch : طاق پل متحرک

draw hook : علوم مهندسى : قلاب کششى

draw tube : لوله غلافى ،لوله دوتايى متحرک دردوربين ياذره بين

draw well : چاه طناب خور

drawable : کشيدنى ،کشيده شدنى

drawbar pull : علوم نظامى : فشار وارد به بازوى اتصال يا بازوى کشش

drawbore : کنگره هاى موجود بين کام وزبانه که باهم جفت شده ومحکم مى شود

drawbridge : پل متحرک , دريچه متحرک

drawdown curve : عمران : منحنى افت اب در چاه

drawee : محال عليه , برات گير

drawen on the national bank : قانون ـ فقه : عهده بانک ملى

drawer : نقشه کش , زير شلواري , برات کش

drawer of a bill of exchange : قانون ـ فقه : برات دهنده

drawing : نقشه کشي , قرعه کشي , ترسيم

drawing card : چيز جالب توجه ،موجب جلب توجه ،جالب

drawing curve : علوم مهندسى : شابلون دايره و منحنى

drawing device : علوم مهندسى : دستگاه ترسيمه

drawing goniometer : علوم مهندسى : نقاله رسم

drawing hand : ورزش : دستى که زه را مى کشد

drawing ink : علوم مهندسى : مرکب رسم

drawing lines : خط کشي

drawing lots : قانون ـ فقه : قرعه کشى

drawing mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد کششى

drawing pen : علوم مهندسى : قلم رسم

drawing pin : پونز

drawing press : علوم مهندسى : پرس کششى

drawing quality : علوم مهندسى : کيفيت کشش

drawing room : اطاق پذيرايى ،سالن پذيرايى

drawing set : عمران : دستگاه نقشه کشى

drawing table : معمارى : ميز نقشه کشى

drawing board : تخته نقشه کشى ،ميزنقشه کشى

drawingknife : چاقوى دوسردسته دار

drawknife : چاقوى دو دسته

drawl : کشيده حرف زدن

drawlingly : کشيده ،تنبل وار

drawn : منجذب , مستغرق شدن

drawn butter : کره اب کرده واميخته با ارد

drawnwork : حاشيه تورى پارچه ،حاشيه دوزى

drawplate : مفتول کشي کردن

drawstring : نخ کشى ،طناب کشى( براى پرده وغيره)

drawtube : لوله دوربين ،ديدگاه ميکرسکوپ يا دوربين

dray : گارى کوتاه بى لبه ،چهارچرخه بارکشى ،با چهارچرخه بارکشيدن

drayage : چهارچرخه ياگارى مخصوص بارگيرى وباراندازى ،هزينه بارگيرى وبار اندازى( جنس ازکشتى وترن وغيره)

drayman : گاري بر

Dread : هراس ، وحشت

Dread : هراس ، وحشت

dread : بيم , نهيب , هراس کردن , خوف کردن

dreadful : موحش , مهيب , سهمناک , سهمگين , مدهش , هراسناک

dreadful torture : عذاب اليم

dreadfully : مهيبانه

dreadfulness : هولناکى

dreadnought : لباس بارانى ،ادم بى باک ،بى پروا

dream : خواب , رويا ديدن , خواب ديدن , رويا

dream censorship : روانشناسى : سانسور رويا

dream determinant : روانشناسى : تعيين کننده رويا

dream instigators : روانشناسى : فراخوانهاى رويا

dream symbolism : روانشناسى : نمادگرى رويا

dream up : جعل کردن ،بطور واهى چيزى را ساختن

dream work : روانشناسى : عمل رويا

dream hole : روزنه

dream land : عالم خواب و رويا

dream reader : خواب تعبيرکن ،معبر

dreamer : خيالباف

dreamful : خواب مانند،غيرواقعى ،خيالى ،غيرعملى ،معتاد،بخواب ديدن

dreamland : سرزمين خواب وخيال

dreamlike : )dreamy(خواب مانند

dreamlike state : روانشناسى : حالت شبه رويا

dreamt : درخواب ديدن

dreamworld : عالم رويا

dreamy : )dreamlike(خواب مانند،خواب الود،رويايى ،خيالى

drear : دلتنگ کننده ،مايه افسردگى ،ملالت انگيز،افسرده

drearily : بطور ملامت انگيز

dreariness : ملالت انگيزى ،حالت دلتنگى اور

dreary : مايه افسردگي

dredge : لاروبي کردن

dredger : لاروب

dree : ساختن با،تحمل کردن

dreg : درده

dreggy : دردى ،دردالود،غليظ

dregs : لرد

Drench : خیس کردن

Drench : خیس کردن

drench : خيس کردن

drencher : اب ريزش ،اسبابى که با ان دوابجانوران ميخوارانند

dress : پوشاک , لباس , پانسمان کردن , ملبس کردن , جامه دربر کردن , جامه بتن کردن , لباس پوشيدن

dress circle : صندلى هاى رديف جلو تماشاخانه

dress down : ملامت سخت ،سخت ملامت کردن

dress left (right) : علوم نظامى : از چپ نظام يا از راست نظام

dress rehearsal : اخرين تمرين نمايش که بازيگران بالباس کامل نمايش بر روى صحنه ميايند

dress ship : علوم دريايى : پرچم جشن را افراشتن

dress shirt : پيراهن سفيد مردانه ،پيراهن عصر مردانه ،پيراهن لباس رسمى

dress suit : لباس رسمى شب

dress coat : جامه جلوبازمردانه که دامن ان درپشت است ودرمهمانى هاى شب انرا

dress goods : قماش هاى زنانه

dress guard : اسبابى که دردوچرخه جامه را ازاسيب چرخ نگه ميدارد،جامه پناه

dress improver : لايى که درپشت دامن زنانه ميگذارند

dress making : زنانه دوزى

dressage : ورزش : حرکات زيبا و شيرين کارى اسبهاى تربيت شده

dressed : ملبس

dressed in scarlet : جامه سرخ پوشيده ،سرخ پوش

dressed in white : سفيدپوش ،لباس سفيد پوشيده

dressed inred : قرمز پوش ،جامه سرخ پوشيده

dressed up to the nines : هفت قلم ارايش کرده ،با دقت لباس پوشيده

dresser : ميز ياقفسه اشپزخانه ،(امر ).ميز ارايش ،کمد،ميز کشودار واينه دار

dressing and straightening machine : علوم مهندسى : دستگاه اهار زنى و مستقيم کنى

dressing device : علوم مهندسى : دستگاه مستقيم کنى

dressing gown : لباس خانه

dressing line : علوم دريايى : طناب پرچم

dressing plant : علوم مهندسى : تاسيسات تهيه سنگ معدن

dressing room : رخت کن

dressing station : درمانگاه کمک هاى اوليه وزخم بندى

dressing case : جعبه لوازم ارايش

dressing gown : لباس خانه

dressing room : اطاق مخصوص لباس پوشيدن يا،ارايش کردن

dressing table : ميز ارايش

dressmaker : خياط زنانه

dressmaking : خياطى( زنانه)

dressy : خودنما،خودساز،متداول ،لباس دوست

drew : کشيده شد،رفت ،امد،بيرون کشيد،دريافت کرد،ناتمام گذاشت

drian board : علوم مهندسى : تخته قطران

drib : مقدار کمى ،يک قطره ،اندک

dribble : فوتبال توپ

dribbler : ورزش : دريبل زن

dribblet : خرده ،تکه ،مقدارکم ،مبلغ کوچک

driblet : خرد،تکه ،قطره

dried : پلاسيده , خشکه , خشکيده , خشکبار

dried f. : خشکبار،اجيل

dried fruit : ميوه خشک کرده ،خشکبار

dried fruits : آجيل

dried nuts : آجيل

dried peach : جوزاغند

dried pomegranate seeds : نار دانه

dried root of rhubard : ريوند

dried up : )= wizened(چروکيده ،خشکيده ،پلاسيده

drier : خشک کن

driest : خشک ترين

drift current : شيمى : جريان سوقى

drift error : خطاى راندگى

drift fishing : ورزش : ماهيگيرى از قايق شناور

drift float : علوم نظامى : علامت يا شاخص شناور نشان دهنده انحراف مسير

drift loading : معمارى : دهانه

drift meter : علوم نظامى : انحراف سنج مسير

drift motion : شيمى : حرکت سوقى

drift of a current : علوم دريايى : سرعت جريان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری