لغات مشابه
drawing lots : قانون ـ فقه : قرعه کشى

drawing mill : علوم مهندسى : دستگاه نورد کششى

drawing pen : علوم مهندسى : قلم رسم

drawing pin : پونز

drawing press : علوم مهندسى : پرس کششى

drawing quality : علوم مهندسى : کيفيت کشش

drawing room : اطاق پذيرايى ،سالن پذيرايى

drawing set : عمران : دستگاه نقشه کشى

drawing table : معمارى : ميز نقشه کشى

drawing board : تخته نقشه کشى ،ميزنقشه کشى

drawingknife : چاقوى دوسردسته دار

drawknife : چاقوى دو دسته

drawl : کشيده حرف زدن

drawlingly : کشيده ،تنبل وار

drawn : منجذب , مستغرق شدن

drawn butter : کره اب کرده واميخته با ارد

drawnwork : حاشيه تورى پارچه ،حاشيه دوزى

drawplate : مفتول کشي کردن

drawstring : نخ کشى ،طناب کشى( براى پرده وغيره)

drawtube : لوله دوربين ،ديدگاه ميکرسکوپ يا دوربين

dray : گارى کوتاه بى لبه ،چهارچرخه بارکشى ،با چهارچرخه بارکشيدن

drayage : چهارچرخه ياگارى مخصوص بارگيرى وباراندازى ،هزينه بارگيرى وبار اندازى( جنس ازکشتى وترن وغيره)

drayman : گاري بر

Dread : هراس ، وحشت

Dread : هراس ، وحشت

dread : بيم , نهيب , هراس کردن , خوف کردن

dreadful : موحش , مهيب , سهمناک , سهمگين , مدهش , هراسناک

dreadful torture : عذاب اليم

dreadfully : مهيبانه

dreadfulness : هولناکى

dreadnought : لباس بارانى ،ادم بى باک ،بى پروا

dream : خواب , رويا ديدن , خواب ديدن , رويا

dream censorship : روانشناسى : سانسور رويا

dream determinant : روانشناسى : تعيين کننده رويا

dream instigators : روانشناسى : فراخوانهاى رويا

dream symbolism : روانشناسى : نمادگرى رويا

dream up : جعل کردن ،بطور واهى چيزى را ساختن

dream work : روانشناسى : عمل رويا

dream hole : روزنه

dream land : عالم خواب و رويا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: