لغات مشابه
Drench : خیس کردن

Drench : خیس کردن

drench : خيس کردن

drencher : اب ريزش ،اسبابى که با ان دوابجانوران ميخوارانند

dress : پوشاک , لباس , پانسمان کردن , ملبس کردن , جامه دربر کردن , جامه بتن کردن , لباس پوشيدن

dress circle : صندلى هاى رديف جلو تماشاخانه

dress down : ملامت سخت ،سخت ملامت کردن

dress left (right) : علوم نظامى : از چپ نظام يا از راست نظام

dress rehearsal : اخرين تمرين نمايش که بازيگران بالباس کامل نمايش بر روى صحنه ميايند

dress ship : علوم دريايى : پرچم جشن را افراشتن

dress shirt : پيراهن سفيد مردانه ،پيراهن عصر مردانه ،پيراهن لباس رسمى

dress suit : لباس رسمى شب

dress coat : جامه جلوبازمردانه که دامن ان درپشت است ودرمهمانى هاى شب انرا

dress goods : قماش هاى زنانه

dress guard : اسبابى که دردوچرخه جامه را ازاسيب چرخ نگه ميدارد،جامه پناه

dress improver : لايى که درپشت دامن زنانه ميگذارند

dress making : زنانه دوزى

dressage : ورزش : حرکات زيبا و شيرين کارى اسبهاى تربيت شده

dressed : ملبس

dressed in scarlet : جامه سرخ پوشيده ،سرخ پوش

dressed in white : سفيدپوش ،لباس سفيد پوشيده

dressed inred : قرمز پوش ،جامه سرخ پوشيده

dressed up to the nines : هفت قلم ارايش کرده ،با دقت لباس پوشيده

dresser : ميز ياقفسه اشپزخانه ،(امر ).ميز ارايش ،کمد،ميز کشودار واينه دار

dressing and straightening machine : علوم مهندسى : دستگاه اهار زنى و مستقيم کنى

dressing device : علوم مهندسى : دستگاه مستقيم کنى

dressing gown : لباس خانه

dressing line : علوم دريايى : طناب پرچم

dressing plant : علوم مهندسى : تاسيسات تهيه سنگ معدن

dressing room : رخت کن

dressing station : درمانگاه کمک هاى اوليه وزخم بندى

dressing case : جعبه لوازم ارايش

dressing gown : لباس خانه

dressing room : اطاق مخصوص لباس پوشيدن يا،ارايش کردن

dressing table : ميز ارايش

dressmaker : خياط زنانه

dressmaking : خياطى( زنانه)

dressy : خودنما،خودساز،متداول ،لباس دوست

drew : کشيده شد،رفت ،امد،بيرون کشيد،دريافت کرد،ناتمام گذاشت

drian board : علوم مهندسى : تخته قطران

drib : مقدار کمى ،يک قطره ،اندک

dribble : فوتبال توپ

dribbler : ورزش : دريبل زن

dribblet : خرده ،تکه ،مقدارکم ،مبلغ کوچک

driblet : خرد،تکه ،قطره

dried : پلاسيده , خشکه , خشکيده , خشکبار

dried f. : خشکبار،اجيل

dried fruit : ميوه خشک کرده ،خشکبار

dried fruits : آجيل

dried nuts : آجيل

dried peach : جوزاغند

dried pomegranate seeds : نار دانه

dried root of rhubard : ريوند

dried up : )= wizened(چروکيده ،خشکيده ،پلاسيده

drier : خشک کن

driest : خشک ترين

drift current : شيمى : جريان سوقى

drift error : خطاى راندگى

drift fishing : ورزش : ماهيگيرى از قايق شناور

drift float : علوم نظامى : علامت يا شاخص شناور نشان دهنده انحراف مسير

drift loading : معمارى : دهانه

drift meter : علوم نظامى : انحراف سنج مسير

drift motion : شيمى : حرکت سوقى

drift of a current : علوم دريايى : سرعت جريان

drift signal : علوم نظامى : علايم نشان دهنده انحراف مسير ناو

drift space : الکترونيک : فضاى تبديل تحميل

drift test : علوم مهندسى : ازمايش رانش

drift tunnel : الکترونيک : تونل تبديل تحميل

drift bolt : ميخى که ميخ ديگرى رابا ان دراورند

drift ice : يخ اب اورده ،يخ شناور

driftage : آب آورد

drifting key : علوم مهندسى : گووه رانش

driftless : بيهوده ،بى مقصد،بى مرام ،بى اراده

driftway : راه گله رو،راهروافقى

driftwood : چوب اب اورده ،تخته پاره روى اب

drill : مته زدن , دريل , مته , متهزدن , مته کردن , تمرين , مشق نظامي , متهکردن , مثقب , بامته سوراخ کردن

drill (press) : علوم نظامى : مته فشارى

drill bit : معمارى : سر مته

drill chuk : معمارى : مته گير

drill extractor : عمران : التى که مته حفارى شکسته را از سوزن حفارى جدا ميکند

drill head : علوم مهندسى : سر درل

drill jig : علوم مهندسى : الگوى مته کارى

drill loop : علوم نظامى : حلقه مخصوص چکه اب در سيم کشى

drill point : معمارى : جان مته

drill press : مته فشاري

drill press vise : علوم مهندسى : گيره ماشينى

drill socket : علوم مهندسى : مخروطى سه نظام مته

drill box : تخمدان

drill ground : ميدان مشق

drill harrow : زمين صاف کن ،تخم پوش

drill master : مشق دهنده

drill press : مته پيچدار،منگنه مته دار

drill stock : پايه مته ،مته نگهدار

drillbit : سرمته

drillhole : معمارى : زده چاه

drilling : مته زني

drilling attachment : علوم مهندسى : متعلقات مربوط به مته کارى

drilling derrick : برج چاه

drilling electrode : علوم مهندسى : الکترود مته کارى

drilling fixture : علوم مهندسى : لوازم مته کارى

drilling guide : معمارى : پيش مته

drilling head : علوم مهندسى : سر مته

drilling machine : علوم مهندسى : دستگاه مته

drilling motor : علوم مهندسى : موتور مته

drilling mud : علوم مهندسى : گل حفارى

drilling pipe : عمران : سوزن حفارى

drilling range : علوم مهندسى : ناحيه مته کارى

drilling shoe : علوم مهندسى : پاشنه ى مته کارى

drilling table : علوم مهندسى : ميز مته کارى

drilling thrust : علوم مهندسى : فشار محورى مته کارى

drilling tool : علوم مهندسى : ابزار مته کارى

drilling unit : علوم مهندسى : واحد مته کارى

drilling work : علوم مهندسى : مته کارى

drillmaster : فرمانده تمرين نظامى ،سردسته

drily : با خشگي

drink : نوش کردن , رفع عطش کردن , ميگساري کردن , خوردن , آشاميدن , نوشيدني , نوشابه , آشاميدني , نوشيدن , گساردن , مشروب خوردن , سر کشيدن

drink off : تا ته سرکشيدن

drink tea : چاي نوشيدن , چاي خوردن

drink hail : نوش جان ،گواراى وجود( پاسخ شخص بکسيکه بسلامتى اومينوشد)

drinkable : نوشيدني , مشروب

drinker : نوشنده , شارب , آشامنده , مشروب خور , خوار , ميخواره , مشروبخوار

drinking : شرب

drinking bout : حالت مستى ،ميگسارى

drinking fountain : آبخوري

drinking place : مشرب , سقا خانه

drinking was his ruin : نوشابه خورى( يامى گسارى ) باعث خرابى اوشد

drinking water : آب مشروب

drinking cup : ابخورى ،جام ،فنجان ،کاسه

drinking fountain : جايگاه ابخورى ،سقاخانه

drinking glass : گيلاس ،فنجان

drinking vessel : ظرف ابخورى ،کاسه ،جام ،قدح

drinks : اشربه

drinkwater : معمارى : اب اشاميدنى

drip : چکه کردن , چکاچک کردن , چکيدن , چکاندن

drip dry : خشک کردن پارچه بدون چلاندن ان

drip oil lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى قطره اى

drip oiler : علوم مهندسى : روغندان قطره اى

drip table : علوم مهندسى : ميز چکانش

drip drop : چک چک

drip proof enclosure : علوم مهندسى : حفاظت در مقابل ريزش اب

dripping : جزغال

dripping pan : ظرفى که چکيده کباب دران ميريزد،روغن گير

drippy : هواي گرفته , کسل کننده

dripstone : سنگى که اب باران راردميکند،ابريز

driss uniform : لباس رسمى

drive : رانندگي کردن , راندن

drive a benefit : قانون ـ فقه : سود بردن

drive arousal : روانشناسى : برانگيختگى سائق

drive away : چخ کردن

drive belt : تسمه محرک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1