لغات مشابه
drop kick : ورزش : شوت سرضرب

drop on : عمران : سوزن دوراهى خط اهن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: