لغات مشابه
dry skiing : ورزش : تمرينات تابستانى اسکى در سالن

dry stone drain : معمارى : زهکش خشکه چينى

dry stone lining : معمارى : روکش خشکه چينى

dry storage : الکترونيک : خشک دارى

dry suit : ورزش : لباس غواصى

dry town : شهرى که فروش نوشابه دران ممنوع است

dry up : خشکيدن , خشک افتادن

dry wash : خشک شويى کردن

dry work : کارتشنگى اور

dry bones : ادم لاغر،پوست واستخوان

dry bulb temperature : شيمى : دماى خشک مخزن

dry bulb thermometer : شيمى : دماسنج خشک مخزن

dry cleanse : بابنزين پاک کردن ،لکه گيرى کردن

dry cup : بادکش کردن

dry cure : خشک نمک زدن

dry plate clutch : علوم مهندسى : کلاج صفحه خشک

dry sail : ورزش : بيرون اوردن قايق از اب

dry shod : بى ترشدن پا

dryad : حورى جنگلى ،(مج ).عروس جنگل

dryer : خشک کننده

drying : خشک شونده ،خشک کننده

drying agent : شيمى : خشک کننده

drying chamber : علوم مهندسى : اطاق مخصوص خشک کردن

drying furnace : علوم مهندسى : کوره مخصوص خشک کردن

drying stove : معمارى : کوره خشک کنى

drying tube : شيمى : لوله نمگير

dryish : کمى خشک ،اندکى خشک

drylot : محوطه محصور ومحدودى براى زراعت وغيره

dryly : بطورخشک

dryness : خشکي هوا , خشکي

drysalter : کالباس فروش

dsl : کامپيوتر : Dynamic Simulation Language

dsm : روانشناسى : راهنماى تشخيصى و امارى اختلالهاى روانى

dtestability : مکروهيت

duad : ترکيب دوتايى ،زوجى ،توام

dual capacitor : علوم مهندسى : خازن دوبل

dual carriage way : علوم نظامى : شاهراه دو طرفه

dual channel controller : کامپيوتر : کنترل کننده دو کاناله

dual channel sound system : الکترونيک : کانال صوتى دوگانه

dual compressor : علوم هوايى : کمپرسور دوتايى

dual crank : علوم مهندسى : ميل لنگ دوبل

dual density : کامپيوتر : تراکم مضاعف

dual disk drive : کامپيوتر : گرداننده ديسک دوگانه

dual granulation : علوم نظامى : باروت دو حبه اى

dual ignition : الکترونيک : احتراق دو برقى

dual ignition system : علوم هوايى : سيستم احتراق دوتايى

dual impression : روانشناسى : برداشت دوگانه

dual in line package : کامپيوتر : بسته درون برنامه اى دو واحدى نوعى پايه متداول که روى ان يک تراشه نصب مى شود

dual indicator : علوم هوايى : نشاندهنده دوتايى

dual intensity : کامپيوتر : تاکيد علائم خاص

dual labor market : بازرگانى : بازار کار دوگانه

dual meet : ورزش : مسابقه هاى تيمى

dual morality : روانشناسى : دوگانگى اخلاقى

dual nationality : قانون ـ فقه : تابعيت مضاعف

dual number : تثنيه

dual operation : عمل همزاد

dual personality : روانشناسى : شخصيت دوگانه

dual port ram : کامپيوتر : حافظه تسهيم شده

dual price system : بازرگانى : نظام دو قيمتى

dual processors : کامپيوتر : پردازنده هاى دوگانه

dual purpose gun (artill) : علوم دريايى : توپ دو کاره

dual sensation : روانشناسى : احساس دوگانه

dual sided disk drives : کامپيوتر : گرداننده هاى ديسک دو طرفه

dual tire : علوم مهندسى : لاستيک دوبل

dual y axis graph : کامپيوتر : نمودار با دو محورy

dual sex therapy : روانشناسى : درمان دو جنسيتى

dual tone horn : علوم مهندسى : بوق با دو صدا

Dualaim : دواليم

dualism : دوتاپرستي

dualist : ثنوي , مشرک

dualistic : مبنى برخداشناس ،دوتاپرست ،دوجزئى

dualistic dependency : بازرگانى : وابستگى دوگانه

dualistic economy : بازرگانى : اقتصاد دوگانه

duality : دوئيت , ثنويت

duality principle : شيمى : اصل دوگانگى

duality theorem : بازرگانى : قضيه دوگانگى

dualize : دوگانه کردن ،دوتاداشتن از،اثنويت قائل شدن

dub : دوبله کردن

dubber : دوبله کننده

dubbin : عمل پيراستن

dubbing : روغن چرم ،عمل پيراستن

Dubi : دبي

dubiety : شک ،ترديد،فريب

dubiosity : در شک بودن ،ترديد

dubious : مشتبه , مشکوک

dubiously : بطور مشکوک ،بطور نامعلوم

dubiousness : مشکوکى ،نامعلومى

dubitate : شبه ،گمان ،چيزنامعلوم ،شک داشتن ،ترديدکردن( از)

dubitation : شبه ،گمان ،شک داشتن ،ترديد داشتن( از)

dubitative : ترديداميز

duble option : قانون ـ فقه : خيار مشترى و بايع در مورد تغيير دادن مقدار ثمن و مبيع در صورت تغيير ارزش پول

Dubois : دوبوا

ducal : مقام دوک

ducat : مسکوک طلاى قديمى

duchess : دوشس , بانوي دوک

duck : مرغابي , مرغابي ماده , اردک , اردک ماده , زير آب رفتن , اردک نر , بط

duck and drake : اردک نر،پرتاب سنگ روى اب بطوريکه قبل از فرورفتن در اب بچند نقطه از سطح اب بخورد

duck soup : کار اسان وسهل

duck hook : ورزش : ضربه پيچدار کوتاه

ducker : غوطه زن ،غوطه خور،مرغابى گير

duckfooted : پا اردکي

ducking : جا خالي

ducking stool : کرسى اى که زنان بدکار رابدان بسته ودراب پرت کرده غوطه ميدادند

duckling : بچه اردک

duckmeat : سبزاب ،خزه

ducks and drakes : سنگ پله

duckweed : (گ.ش ).سيز اب ،خزه ،عدس ابى

duct : مجراي لنف , لوله آب

ductile iron : معمارى : چدن نشکن

ductility test : علوم مهندسى : ازمايش شکل پذيرى

ductless gland : (تش ).غده درونى ،غدد مترشح داخلى

ductule : مجراي کوچک

dud : منفجر نشده , هرچيز خراب

dud cheque : قانون ـ فقه : چک بى محل

dud probability : علوم نظامى : درصد احتمال عمل نکردن گلوله يا اصابت نکردن ان

duddie : کهنه پوش

duddy : کهنه پوش

dude : ادم شيک پوش ،شخص

dude ranch : گله دارى واسب سوارى وحشم دارى( غرب امر).

dudeen : (ايرلند )پيپ يا چپق گلى کوتاه

dudgeon : غيظ،رنجش ،اوقات تلخى ،دسته خنجر

duds : رخت کهنه ،رخت وپخت ،ژنده ،پاره

due : قابل پرداخت , پرداختني

due care : بازرگانى : مراقبت کافى

due date : موعد مقرر

due dates : مواعد

due in : علوم نظامى : در شرف ورود

due in suspense file : علوم نظامى : پرونده درخواستهاى منتظر دريافت معلق

due process of the law (us) : قانون ـ فقه : تشريفات صحيح قانونى

due to : براثر , بمناسبت , بر اثر , به دليل , به سبب , به مناسبت

due to an accident : ناشى از يک حادثه

due to the fact that : بهدليلاينکه

duel : جنگ تن بتن ،دوئل کردن

dueler : )=dueller(دوئل کننده

duelist : دوئل کننده

dueller : )=dueler(دوئل کننده

duello : اهل دوئل

duenna : (در خانواده اسپانيولى )زن سالمندى که مراقب دختران وزنان جوان است ،گيس سفيد

duet : آواز دو نفري

duett : قطعه اى که براى دوخواننده يادونوازنده ساخته باشند

duff : سرقت گوسفند

duffel : لوازم واثاثه قابل حمل ،نوعى پارچه پشمى وضخيم وخشن

duffle bag : کيسه لوازم شخصى

duffre : (ز.ع ).ادم احمق وکودن ،جنس بنجل ،دست فروش

dug : کنده

dugout : کنده شده

dugout dewelling : معمارى : کنده

duiker : (ج.ش ).غزال کوچک افريقايى

duily bread : نان روزانه ،روزى ،رزق

duke : دوک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر
بررسی جزای نقدی در حقوق ایران
بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها
بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970
بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات
بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش
برسی بازیگری
اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو
ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیك
انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران
ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی
زندگی‌نامه و بررسی آثار فرانسیس بیكن
مکانیسم های دفاعی- روانی
تحقیق منابع تغذیه سوئیچینگ
معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
گذری و نظری بر سقا‌خانه‌
قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران