لغات مشابه
dual intensity : کامپيوتر : تاکيد علائم خاص

dual labor market : بازرگانى : بازار کار دوگانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: