لغات مشابه
dud probability : علوم نظامى : درصد احتمال عمل نکردن گلوله يا اصابت نکردن ان

duddie : کهنه پوش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: