لغات مشابه
duddie : کهنه پوش

duddy : کهنه پوش

dude : ادم شيک پوش ،شخص

dude ranch : گله دارى واسب سوارى وحشم دارى( غرب امر).

dudeen : (ايرلند )پيپ يا چپق گلى کوتاه

dudgeon : غيظ،رنجش ،اوقات تلخى ،دسته خنجر

duds : رخت کهنه ،رخت وپخت ،ژنده ،پاره

due : قابل پرداخت , پرداختني

due care : بازرگانى : مراقبت کافى

due date : موعد مقرر

due dates : مواعد

due in : علوم نظامى : در شرف ورود

due in suspense file : علوم نظامى : پرونده درخواستهاى منتظر دريافت معلق

due process of the law (us) : قانون ـ فقه : تشريفات صحيح قانونى

due to : براثر , بمناسبت , بر اثر , به دليل , به سبب , به مناسبت

due to an accident : ناشى از يک حادثه

due to the fact that : بهدليلاينکه

duel : جنگ تن بتن ،دوئل کردن

dueler : )=dueller(دوئل کننده

duelist : دوئل کننده

dueller : )=dueler(دوئل کننده

duello : اهل دوئل

duenna : (در خانواده اسپانيولى )زن سالمندى که مراقب دختران وزنان جوان است ،گيس سفيد

duet : آواز دو نفري

duett : قطعه اى که براى دوخواننده يادونوازنده ساخته باشند

duff : سرقت گوسفند

duffel : لوازم واثاثه قابل حمل ،نوعى پارچه پشمى وضخيم وخشن

duffle bag : کيسه لوازم شخصى

duffre : (ز.ع ).ادم احمق وکودن ،جنس بنجل ،دست فروش

dug : کنده

dugout : کنده شده

dugout dewelling : معمارى : کنده

duiker : (ج.ش ).غزال کوچک افريقايى

duily bread : نان روزانه ،روزى ،رزق

duke : دوک

dukedom : قلمرو دوک

dulcet : شيرين ،مليح ،نوعى الت موسيقى

dulcify : شيرين کردن ،ملايم کردن ،اصلاح کردن

dulcimer : (مو ).سنتور

dull : راکد , کند , بيمزه , کند ذهن , کم ذهن , بي استعداد , کم فهم

dull of a : کندفهم

dull of hearing : داراى گوش سنگين

dull brained : کودن ،خرف

dull eyed : تارچشم

dull head : ادم کودن ،نادان

dullish : کمى کند،اندکى تيره ياکمرنگ

dullness : کندي , کند ذهني , رکود

dully : بطور تيره ،از روى کودنى

dulness : کندى

dult : احمق ،مسخره

duly : بقدر لازم , بموقع خود

dum : کم هوش

duma : (در روسيه )مجلس شوراى منتخب شهر،انجمن شهر،مجلس شوراى روسيه تزارى

dumb : مصمت , کم هوش , کودن , بکم , کند ذهن , بي فراست , بي زبان

dumb ague : نوبه دزده

dumb barge : کرجى بى بادبان يابى موتور

dumb chamber : اطاق بى روزنه

dumb language : زبان حال ،زبان بى زبانى

dumb lighter : علوم دريايى : - barge

dumb show : (سابقا )نمايش صامت وبدون حرف ،پانتوميم)pantomime( ،نمايش با اشاره وحرکات

dumb vessel : علوم دريايى : شناوه بدون خدمه

dumb well : چاهى که براى کشيدن ابهاى روى زمين کنده ميشود

dumb acting : لال بازي

dumb bell : ميله اهنى دوسرگلوله داربراى ورزش

dumb waiter : قفسه اى که طاقچه هاى گردنده دارد،اسباب براى بالابردن ظروف

dumbbell : دمبل

dumbfound : هاج وواج , بلاجواب گذاشتن

dumbly : گنگ وار

dumbness : لالي

dumbstruck : مات و مبهوت

dumfound : بلاجواب گذاشتن

dummer : طبل زن ،طبال

dummy instruction : کامپيوتر : دستورالعمل ساختگى

dummy pass : علوم مهندسى : معبر کور

dummy run : علوم نظامى : تمرين بدون استفاده از مهمات جنگى

dummy stimuli : روانشناسى : محرکهاى ساختگى

dump car : علوم مهندسى : ماشين شهردارى

dump check : مقابله حين روبردارى

dump tape : نوار روبردارى

dump truck : کمپرسي

dumped : ورزش : پرتاب شده از روى تخته موج با موج

dumped rockfill : معمارى : درهم سنگريز

dumpiness : خيلى

dumping stone : معمارى : خرده سنگ

dumpish : اشغال وار

dumpling : نوعى پودينگ که محتوى ميوه پخته است

dumps : افسردگى ،پکرى

dumpster : زباله داني

dumpy : گردن کلفت

dumpy level : تراز دوربين دار

dun : سمند

dun bird : يکجوراردک اروپايى که سروگردنش حنايى رنگ است)

dun colored horse : اسب کهر

duncan test : روانشناسى : ازمون دانکن

dunce : استدلال کننده موشکاف ،کودن ،بيشعور

dunderhead : کله خر

dunderpate : ادم کودن ،ادم بيکله

dune : ريگ روان , تل شني

dune sand : معمارى : ماسه بادى

dunes : معمارى : ريگ روان يا تلماسه

dung : پشگل , سرگين , پشکل , تپاله , چلغوز , پهن

dung of birds : چلغوز

dung beetle : سوسک سرگين خور

dungaree : نوعى پارچه پنبه اى نامرغوب زبر وخشن ،لباسى که از اين پارچه درست شود

dungeon : سياه چال , سياهچال

dunggeon : سياه چال ،زندان زيرزمين

dunghill : توده فضولات , مزبله

dunghills : مزابل

dungy : زباله اى ،کودى ،پليد

dunk shot : ورزش : گل ابشارى

dunking : غوطه

dunlin : ابياى پشت قرمز

dunnite : علوم نظامى : نوعى ماده منفجر حساس

duodecal : وابسته بروده اثناعشر

duodecillion : عدد يک با 72 صفر

duodecimo : (قطع ) کتابى که يک ورق ان يک دوازدهم ورق بزرگ چاپى باشد

duodenal : دوازدهه

duodenal ulcer : روانشناسى : زخم اثنى عشر

duodenary : دوازدهي

duodenitis : اماس روده اثناعشر

duodenum : روده اثني عشر

duolateral coil : الکترونيک : پيچک لانه زنبورى

duologue : صحبت دونفري

dupable : گول خور،ساده لوح ،رنگ کردن ،گول زدن

dupe : ساده لوح

dupery : گول زنى ،حماقت

duple : دوبل

duplex : دورشتهاي

duplex cable : الکترونيک : کابل دو سيمه

duplex computer : کامپيوتر مضاعف

duplex console : پيشانه مضاعف

duplex fixed bed miller : علوم مهندسى : دستگاه فرز دوبل

duplex ignition : الکترونيک : احتراق دوگانه

duplex planto miller : علوم مهندسى : نوعى دستگاه فرز دوپلکس

duplex pressure proportioner : علوم نظامى : مخلوط کن دو فشارى

duplex printing : کامپيوتر : چاپ دورو

duplex weighting bottle : شيمى : بطرى دو دردار توزين

duplex winding : الکترونيک : سيم پيچ دو راهه

duplex wound armature : الکترونيک : ارميچر دو سيم پيچى

duplexer : الکترونيک : دستگاه دوراهه

duplexing assembly : الکترونيک : دستگاه دو راهه

duplexing process : علوم مهندسى : فرايند دوپلکس

duplicate : نسختين , المثني

duplicate copy : نثخه المثني

duplicate disk : کامپيوتر : disk copying

duplicate service : علوم نظامى : سرويس خدماتى دوبله

duplicating lathe : علوم مهندسى : ماشين تراش نمونه اى

duplicity : ريا

duplicity theory : روانشناسى : نظريه دو جزيى

dura mater : روانشناسى : سخت شامه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1