لغات مشابه
dyeable : رنگ پذير

dyed : رنگ کردن ،رنگ زدن

dyed with henna : حنايي

dyeing : رنگرزي

dyeing vat : شيمى : خم رنگرزى

dyer : رنگرز , صباغ

dyers weed : اسپرک ،زرير

dyeweed : (گ.ش ).ميناى مصرى

dying : در حال مرگ , مردهاي , محتضر , مشرف به موت , درحال نزع , ردي , مردني

dying in youth : جوان مرگ

dymanic : قوه محرک ،نيروى جنباننده

dymanic balance : علوم هوايى : تعادل پويا

dynameter : اسباب سنجش قوه دوربين

dynamic address translation : کامپيوتر : ترجمه پوياى ادرس

dynamic balance : عمران : تعادل و توازن حرکتى

dynamic characteristic : الکترونيک : مشخصه ديناميک

dynamic check : مقابله پويا

dynamic condition : قانون ـ فقه : شرايط و مقتضيات پوياى اقتصادى تغيير شرايط اقتصادى ناشى از تحول سليقه تقاضا کنندگان و هزينه و مخارج توليد و نسبت جمعيت

dynamic contraction : ورزش : انقباض هم تنش

dynamic convergence : الکترونيک : همگرايى ديناميک

dynamic damper : علوم هوايى : مستهلک کننده ديناميکى

dynamic error : خطاى پويا

dynamic expander : علوم مهندسى : بسط دهنده ديناميکى

dynamic factor : علوم هوايى : ضريب ديناميکى

dynamic lattice : روانشناسى : شبکه پويشى

dynamic lift : علوم هوايى : براى ديناميکى

dynamic link : کامپيوتر : پيوند پويا

dynamic loading : عمران : بارگذارى جنبشى

dynamic loudspesker : الکترونيک : بلند گوى ديناميک

dynamic luminous sensitivity : الکترونيک : حساسيت نورى ديناميک

dynamic memory : حافظه پويا

dynamic microphone : الکترونيک : ميکروفون ديناميکى

dynamic random access memory : کامپيوتر : حافظه دستيابى مستقيم پويا

dynamic relation : روابط ميان جوهروعرض ياعلت و معلول

dynamic scheduling : کامپيوتر : زمان بندى پويا

dynamic sensitivity : الکترونيک : حساسيت ديناميک

dynamic shift register : ثبات تغيير مکان پويا

dynamic simulation language : کامپيوتر : زبان شبيه سازى پويا

dynamic stop : ايست پويا

dynamic strength : علوم مهندسى : مقاومت ديناميکى

dynamic structure : ساخت پويا

dynamic test : ازمون پويا

dynamic trait : روانشناسى : ويژگى پويشى

dynamical variable : شيمى : متغير ديناميکى

dynamicizer : مکانيک حرکت

dynamite : ديناميت , ديناميت زدن

dynamiter : بکاربرنده ديناميت( براى شورش)

dynamize : نيرودادن ،قوه( دارويى را )افزودن

dynamnite : معمارى : ديناميت

dynamo : دينامو , دينام

dynamo armature : علوم مهندسى : ارميچر دينام

dynamo sheet : علوم مهندسى : ورق دينامو

dynamo battery ignition unit : علوم مهندسى : سيستم جرقه زنى دينام - باطرى

dynamo magneto : علوم مهندسى : مگنتوى دينام

dynamoelectric : داراى نيروى محرکه برقى

dynamograph : روانشناسى : نيرونگار

dynamometer instrument : الکترونيک : توان سنج برقى

dynamometry : نيروسنجى

dynamotor : الکترونيک : ديناموتور

dynast : سردودمان

dynastic : دودماني , سلسلهاي

dynastical : سلسله اى ،وابسته بيک سلسله پادشاهان

dynasty : دودمان , خاندان , سرسلسله

dynatron characteristic : الکترونيک : اثر ديناترون

dynode : الکترونيک : کاتد ثانوى

dynomic contraction : ورزش : انقباض پويا

dynomometer : الکترونيک : توان سنج

dysacousia : روانشناسى : سر و صدا گريزى

dysaesthesia : اختلال حواس جسمانى

dysarthria : روانشناسى : نارساگويى عضوى

dysbasia : روانشناسى : نارساگامى

dysbulia : روانشناسى : اختلال اراده

dyscalculia (acalculia) : روانشناسى : محاسبه پريشى

dyscrasia : (طب )بدمزاجى ،اختلال مزاجى يا دماغى

dyseneia : روانشناسى : زبان پريشى کرى زاد

dysenteric : زحيرى ،دچار زحير

dysentery : ديسانتري

dysenthesia : روانشناسى : نارسايى حس درد

dysfunction : معلولي , عدم کار

dysgenic : مضر براى صفات وخصوصيات ارثى ،معلول

dysgenics : مبحث مطالعه فساد نسل وتباهى نژادى ،مبحث فساد نسل

dysgeusia : روانشناسى : نارسايى چشايى

dysgraphia : روانشناسى : نوشتارپريشى

dyskinesia (akinesia) : روانشناسى : حرکت پريشى

dyslalia : روانشناسى : گفتارپريشى

dyslexia (alexia) : روانشناسى : خوانش پريشى

dyslogia : روانشناسى : گفتارپريشى فکرى

dyslogistic : داراى خاطرات بد،داراى تذکرات نامساعد

dysmenorrh : عسرالطمث ،طمث با درد زير،شکم

dysmenorrh(o)ea : روانشناسى : اختلال قاعدگى

dysmenorrhoea : عسرالطمث ،طمث بادردزيردل

dysmetria : روانشناسى : اختلال حرکتى - تخمينى

dysmnesia : روانشناسى : نارسايى حافظه

dyspareunia : روانشناسى : مقاربت دردناک

dyspeptic : بدگوار

dysplasia : روانشناسى : بى قوارگى

dysplastic type : روانشناسى : سنخ بى قواره

dyspnoea : عسرالنفس ،نفس تنگه

dyspnoeic : مربوط به نفس تنگه ،(کسى ) که دچارتنگه نفس است

dystaxia : رعشه در ماهيچه ها،رعشه عضلات

dysthymia : روانشناسى : افسرده خويى

dysthymic : روانشناسى : افسرده خو

dystrohpy : (طب )تغذيه معيوب ياناقص ،نقص تغذيه

dystrophic nutrition : زيست شناسى : تغذيه دش بار

dystrophy : سوءتغذيه

dysuria : ()=dysury(طب )ادرار همراه با سوزش واشکال ،عسرالبول

dysury : پيشاب فشاردار،قبض بول

e : (آموزش و پرورش) نمره ی بد، نمره ی بدتر از متوسط، پیشوند برابر با: ex- (پیش از حروف b و d و g و j و l و m و n و r و v به کار می رود) [eject]، مخفف:، ارل، زمین، خاک، شرق، شرقی، خالی، تهی، انگلیس، انگلیسی، عالی، (ریاضی) رقمی که پایه ی لگاریتم ها محسوب می شود و تقریبا 2/71828 است، پنجمین حرف الفبای انگلیسی

e (experimenter) : روانشناسى : ازمايشگر

e layer : الکترونيک : طبقه هويسايد

e(error) : روانشناسى : خطا

e a e c : قانون ـ فقه : European Atomic Energy Community

e mail : پست الکترونيک

e p u (european payments union) : قانون ـ فقه : 195منحل و "e-m-a" يا موافقتنامه پولى اروپا جايگزين ان شد

e. advice : نظر متخصص

e. of pleas : دادگاهى که اصولا براى رسيدگى به کارهاى مالى بود

e. power : قوه مجريه ،نيروى اجرايى

e. to the occasion : درخور موقع

e. use ful : بسيار سودمند

e. wear : پارچه ايى که مرگ ندارد

e.c. bland fire : علوم نظامى : تير يا فشنگ مانورى

ea (educational age) : روانشناسى : سن اموزشى

ea state in severalty : قانون ـ فقه : ملک شخصى

each : هريک از , هريک , هر کدام , هرکدام , هر

each one : هرکدم

each other : همديگر , با هم , يکديگر

each time : دفعه به دفعه

each to each : اين بان

each year : هرسال

eager : مشتاق , ذيعلاقه , آرزومند , هوسناک

eager beaver : بيش از حد مشتاق ،کاسه گرم تر از اش

eagerly : آرزومندانه , مشتاقانه

eagerness : شوق , اشتياق , شور و ذوق

eagle : عقاب , دال , شاهين قره قوش , نسر

eagle flight : علوم نظامى : نيروى هوا روى در حال اماده باش نيروى هوا روى اماده

eagle eyed : تيزنظر

eagle fisher : مرغ استخوان خوار،عقاب دريايى ،هماى

eagle owl : شاه جغد:بزرگترين جغداروپايى

eaglet : جوجه عقاب

ealdorman : (انگليس )رئيس يا ريش سفيد ايالت ،کدخدا

ear : سمع , گوش

ear cavity : بناگوش

ear for music : گوش ،موسيقى

ear of corn : سنبله

ear wax : موم گوش ،چرک گوش

ear ache : گوش درد

ear cap : گوش پناه ،گوشى: چيزيکه بگوش ميگذارندکه سرمانخورد

ear drop : گوشواره اويزدار،اويزه ،گل اويز

ear drum : صماخ گوش

ear eating : گوش خوار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری