لغات مشابه
dyeable : رنگ پذير

dyed : رنگ کردن ،رنگ زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: