لغات مشابه
ecdysiast : زن رامشگرى که در حين رقص تکه تکه لباس خود را درمى اورد و تقريبا عريان مى رقصد

ecdysis : (ج.ش ).پوست اندازى( مثل مارو کرم ابريشم)،پوست ريختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: