لغات مشابه
echinoid : (ج.ش ).خاردار،داراى صفات خوارپوست دريايى يا توتياءالبحر

echinus : بلوط دريايي

echo : طنين , پژواک , طنين انداختن

echo box : الکترونيک : جعبه بازاوا

echo check : بکمک طنين

echo depth sounder : علوم مهندسى : دستگاهى که عمق طنين را مى سنجد

echo sounder : ژرفاياب صوتي

echo suppression : علوم مهندسى : جلوگيرى يا تضعيف انعکاس صوت

echo suppressor : طنين زدا

echo verse : شعر مستزاد

echoic : پژواکي , انعکاسي

echoing : طنين انداز

echoism : نام گذارى به تقليدصدا،تسميه تقليدى

echopathy : روانشناسى : پژواک رفتارى

echophenomena : روانشناسى : پديده هاى پژواکى

echophrasia : روانشناسى : پژواک گويى

echoplex : کامپيوتر : اکوپلکس

echopraxia : روانشناسى : پژواک کردارى

ecl : کامپيوتر : Emitter Coupled Logic

eclair : شيرينى خامه دار و بستنى دار

eclampsia : (طب )تشنج ابستنى ،غش ابستنى

eclat : سروصدا زياد

eclipe of the moon : خسوف ،ماه گرفت

eclipic : نجوم : دايره البروج

eclipse : خورشيدگرفتگي , خسوف کردن , کسوف , گرفت , ماه گرفتگي

eclipse award : ورزش : جايزه سوارکار ممتاز سال

eclipse of sun : کسوف ،افتاب گرفتگى

eclipse prayer : قانون ـ فقه : نماز ايات

eclipsed : منخسف

eclipsed form : شيمى : شکل متقابل

ecliptic : دايره البروج

eclogue : شعر دشتي , شعر کوتاه

eco design : زيست شناسى : بوم ارايى

eco mapping : زيست شناسى : بوم نگارى

ecocline : زيست شناسى : بوم دگرگونى

ecological : روانشناسى : بوم شناختى

ecological backlash : زيست شناسى : وازنش بوم شناختى

ecological community : زيست شناسى : جامعه

ecological constallation : زيست شناسى : برج بوم شناختى

ecological distance : زيست شناسى : فاصله بوم شناختى

ecological equivalent : زيست شناسى : هم ارزى بوم شناختى

ecological mortality : زيست شناسى : مرگ و مير بوم شناختى

ecological nich : زيست شناسى : زيستخوان بوم شناختى

ecological process : زيست شناسى : فرايند بوم شناختى

ecological realized natality : زيست شناسى : زه و زاد بوم شناختى

ecological unit : زيست شناسى : يگان بوم شناختى

ecology : دانش محيط زيست , بوم شناسي

ecom : کامپيوتر : Electronic Computer Oriented Mailفرايند ارسال و دريافت پيامها به صورت ديجيتالى در تسهيلات مخابراتى

ecomania : روانشناسى : بيزارى از خانواده

ecomonist : مقتصد

econometric model : بازرگانى : الگوى اقتصادسنجى

economic : اقتصادي

economic appraisal : بازرگانى : ارزيابى اقتصادى

economic boom : شکوفائي اقتصادي

economic boycott : سرکوب اقتصادي

economic choice : بازرگانى : انتخاب اقتصادى

economic classes : بازرگانى : طبقات اقتصادى

economic commission : بازرگانى : هيئت اقتصادى

economic constraint : بازرگانى : محدوديت اقتصادى

economic cost : بازرگانى : هزينه اقتصادى

economic council : بازرگانى : شوراى اقتصادى

economic crisis : بحران اقتصادي

economic decisions : بازرگانى : تصميمات اقتصادى

economic depression : قانون ـ فقه : بحران اقتصادى

economic development : بازرگانى : توسعه اقتصادى

economic disincentives : بازرگانى : بازدارنده هاى اقتصادى

economic domination : بازرگانى : تسلط اقتصادى

economic dynamics : بازرگانى : پويائى اقتصادى

economic efficiency : بازرگانى : کارائى اقتصادى

economic ends : بازرگانى : هدفهاى اقتصادى

economic flexibility : بازرگانى : انعطاف پذيرى اقتصادى

economic fluctuation : قانون ـ فقه : نوسان اقتصادى

economic forecasting : بازرگانى : پيش بينى اقتصادى

economic freedom : بازرگانى : ازادى اقتصادى

economic geography : بازرگانى : جغرافياى اقتصادى

economic goals : بازرگانى : اهداف اقتصادى

economic good : بازرگانى : کالاى اقتصادى

economic growth : رشد اقتصادي

economic haul distance : معمارى : فاصله اقتصادى حمل

economic history : بازرگانى : تاريخ اقتصادى

economic incentives : بازرگانى : انگيزه هاى اقتصادى

economic income : بازرگانى : درامد اقتصادى

economic independence : بازرگانى : استقلال اقتصادى

economic index : بازرگانى : شاخص اقتصادى

economic infrastructure : بازرگانى : زيربناى اقتصادى

economic institutions : بازرگانى : نهادهاى اقتصادى

economic interest : بازرگانى : منافع اقتصادى

economic interpretation of history : بازرگانى : تفسير اقتصادى تاريخ

economic justification : عمران : توجيه اقتصادى

economic law : بازرگانى : قانون اقتصادى

economic life of a project : عمران : دوره اقتصادى طرح

economic method : بازرگانى : روش اقتصادى

economic model : بازرگانى : الگوى اقتصادى

economic modernization : بازرگانى : نوسازى اقتصادى

economic organization : بازرگانى : سازمان اقتصادى

economic paradoxes : بازرگانى : تناقضات اقتصادى

economic plan : بازرگانى : برنامه اقتصادى

economic planning : بازرگانى : برنامه ريزى اقتصادى

economic policy : بازرگانى : سياست اقتصادى

economic power : بازرگانى : قدرت اقتصادى

economic pressure : بازرگانى : فشار اقتصادى

economic principles : بازرگانى : اصول اقتصادى

economic profit : بازرگانى : سود اقتصادى

economic prosperity : بازرگانى : رونق اقتصادى

economic prosprity : قانون ـ فقه : رونق اقتصادى

economic recession : بازرگانى : رکود اقتصادى

economic rehabilitation : بازرگانى : توانبخشى اقتصادى

economic relations : بازرگانى : روابط اقتصادى

economic reorganization : بازرگانى : تجديد سازمان اقتصادى

economic resources : بازرگانى : منابع اقتصادى

economic section : عمران : انتخاب سطح مقطع مناسب از نظر اقتصادى

economic self sufficiency : بازرگانى : خودکفائى اقتصادى

economic significance : بازرگانى : اهميت اقتصادى

economic stability : بازرگانى : ثبات اقتصادى

economic stabilization : بازرگانى : تثبيت اقتصادى

economic statistics : بازرگانى : امارهاى اقتصادى

economic surplus : بازرگانى : مازاد اقتصادى

economic system : بازرگانى : نظام اقتصادى

economic theory : بازرگانى : نظريه اقتصادى

economic trend : بازرگانى : روند اقتصادى

economic union : بازرگانى : اتحاديه اقتصادى

economic unity : بازرگانى : يکپارچگى اقتصادى

economic value : بازرگانى : ارزش اقتصادى

economic variable : بازرگانى : متغير اقتصادى

economic waste : بازرگانى : اتلاف اقتصادى

economic wealth : بازرگانى : ثروت اقتصادى

economic welfare : بازرگانى : رفاه اقتصادى

economical : مقتصد , با صرفه

Economical : مقرون به صرفه

Economical : مقرون به صرفه

economics : اقتصاد , علم اقتصاد , اقتصاديات

economiser : معمارى : پيش گرمکن

economism : بازرگانى : اقتصادگرائى

economist : متخصص اقتصاد

economize : امساک کردن , صرفه جويي کردن , رعايت اقتصاد کردن

economizing method : روانشناسى : روش صرفه جويى

economy : اقتصاد , صرفه جويي

ecosphere : زيست شناسى : بوم سپهر

ecotone : زيست شناسى : کناربوم

ecphoria : روانشناسى : ياد انگيزى

ecquisitive prescription : مرور زمان مملک

ecru : رنگ کتان شسته نشده ،زرد اهويى

ecs (electroconvulsive shock) : روانشناسى : ضربه برقى تشنج اور

ecstasize : بوجد دراوردن ،ازخودبيخودکردن ،بوجد درامدن ،ملنگ شدن

ecstasy : بيخودي , وجد , خلسه , حالت

ecstatic : بي خود , بوجد آمده , جذبهاي

ectochondral : واقع در سطح غضروف

ectoclast : بخش خارجى ياخته ،پوسته خارجى سلول

ectogenic : ( )=ectogenous(در مورد باکترى )قادر بادامه زندگى درخارج از ميزبان خود

ectomorphic type : روانشناسى : سنخ کشيده تن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری