معنی economic system

economic system
بازرگانى : نظام اقتصادى
کلمات مشابه

economic theory : بازرگانى : نظريه اقتصادى

economic trend : بازرگانى : روند اقتصادى

economic union : بازرگانى : اتحاديه اقتصادى

economic unity : بازرگانى : يکپارچگى اقتصادى

economic value : بازرگانى : ارزش اقتصادى

economic variable : بازرگانى : متغير اقتصادى

economic waste : بازرگانى : اتلاف اقتصادى

economic wealth : بازرگانى : ثروت اقتصادى

economic welfare : بازرگانى : رفاه اقتصادى

economical : مقتصد , با صرفه

Economical : مقرون به صرفه

Economical : مقرون به صرفه

economics : اقتصاد , علم اقتصاد , اقتصاديات

economiser : معمارى : پيش گرمکن

economism : بازرگانى : اقتصادگرائى

economist : متخصص اقتصاد

economize : امساک کردن , صرفه جويي کردن , رعايت اقتصاد کردن

economizing method : روانشناسى : روش صرفه جويى

economy : اقتصاد , صرفه جويي

ecosphere : زيست شناسى : بوم سپهر

معنی economic system به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی