لغات مشابه
eke out : افزودن به( در امد)،درازتر کردن ،امتداد دادن ،کسب کردن

el dorado : (م.ل ).سرزمين زر،کشورزرخيز

El Nino : ال نينو

elaborate : با دقت شرح دادن , بهزحمت ساختن

elaborate work : نازک کاري , ريزهکاري

elaborated code : روانشناسى : رمز بسط يافته

elaborately : استادانه ،بطور کامل ،از روى صنعت و نازک کارى

elaborateness : کمال دقت ،نازک کارى ،استادى در کار

elaborative : مشروح ،تفضيلى

Elahe : الهه

Elaina Che Guevara : الينا چه گوارا

Elam : ايلام

elamite : ايلامي

eland : (ج.ش ).گاو کوهى افريقايى

elanvital : نشاط حياتي , نيروي حياتي

elapid : (ج.ش ).کفچه مار

elapsed : قانون ـ فقه : منقضى

elara : نجوم : الارا

elastance : الکترونيک : برق ناپذيرى

elastic : لاستيکي , سبک روح , قابل ارتجاع , کشي

elastic axis : علوم هوايى : محور الاستيک

elastic boots : پوتين دو طرف کش دار

elastic buckling : عمران : کمانش ارتجاعى

elastic buffer : کامپيوتر : ميانگير ارتجاعى

elastic deformation : عمران : تغيير شکل ارتجاعى

elastic force : ورزش : نيروى ارتجاع

elastic pavement : معمارى : روسازى فنرى

elastic properties : عمران : خواص ارتجاعى

elastic restraint : عمران : گيردارى ارتجاعى

elastic scattering : شيمى : پراکندگى کشسان

elastic spirits : سبکروحى

elastic stability : عمران : پايدارى ارتجاعى

elastic strain : عمران : تغيير شکل نسبى ارتجاعى

elastic support : عمران : تکيه گاه ارتجاعى

elastic web : پارچه کش دار،کش

elastically : بطورکش دار

elasticity : جهندگي , ارتجاع , حالت ارتجاعي

elasticity coefficient : بازرگانى : ضريب کشش

elasticity modulus : شيمى : ضريب کشسانى

elasticity of production : بازرگانى : کشش توليد

elasticity of substitution : بازرگانى : کشش جانشينى

elasticity of supply : بازرگانى : کشش عرضه

elastivity : الکترونيک : واحد برق ناپذيرى

elastomer : شيمى : کشپار

elate : برافراشته ،سربلند،بالا بردن ،محفوظ کردن

elated : برافراشته

elated by success : بادکننده يامغروردرنتيجه کاميابى

elater : خاصيت انبساط و گسترش( گازها و هوا)،فنر

elaterium : داروى مسهل که ازشيره خرخيارميسازند

elation : سرفرازي شادي

Elbaradei : البرادعي

elbow : مرفق , مفصل آرنج , با آرنج زدن

elbow grease : کد يمين

elbow pads : ورزش : زانوبند

elbow telescope : علوم نظامى : دوربين بازويى

elbow chair : صندلى دسته دار

elbow joint : زانويى ،بندارنج

elbow like : بازوئي

elbow room : دست وبال باز،ازادى ،جابراى ارنج

elbowing : ورزش : ضربه غيرمجاز با ارنج

elbowmeter : عمران : جريان سنج زانوئى

elbowroom : محل فراغت

elctron tube : کامپيوتر : لامپ الکترونيکى

eld : زمان پيش

elder : ريش سفيد , ارشد کليسا , ارشد , شيخ کليسا

elder hand : زيربليط

elder hard : سر بليط

elder berry : ميوه اقطى

elderberry : (گ.ش).اقطى)sambucus(

elderly : سالمند , سالمندان

elderman : کدخدا

elders : بزرگترها

elderwort : غليون ،شون

eldest : مسن ترين , سالدارترين

eldograph : عمران : دستگاه تبديل مقياس نقشه مانند پانتوگراف

eldorado : سرزمين زر،کشورزر،ديارخيالى

elecampane : راسن

elecric technology : علوم مهندسى : تکنولوژى برق

Elect : انتخاب کردن

elected : انتخابي , منتخب

elected offcial : برگزيده منتخب

elected senator : قانون ـ فقه : سناتور انتخابى

election : انتخاب نماينده

election campaign : مبارزه انتخاباتي

election propaganda : قانون ـ فقه : تبليغات انتخاباتى

election supervisor council : قانون ـ فقه : انجمن نظارت بر انتخابات

electioneer : فعاليت انتخاباتى کردن

elections : انتخابات

elective : انتخابي

elective affinity : ميل ترکيبى

elective mutism : روانشناسى : خموشى انتخابى

electomagnetic theory : شيمى : نظريه الکترومغناطيسى

elector : منتخب

electoral : انتخاباتي

electoral card : تعرفه انتخاباتي

electoral college : (امر ).هيئت انتخاب کنندگان رئيس جمهور

electoral legislative term : قانون ـ فقه : دوره انتخابيه

electorate : گزينگرگان

electra : (افسانه يونان )خواهراورستس)orestes(

electralloy : الکترونيک : الکترالوى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی he sold the shirt off his back , معنی he speaks to the purpose , معنی he spoke smoothly , معنی he spoke tous , معنی he sprained his ankle , معنی he stands first in his class , معنی he started at my voice , معنی he stole my book , معنی he stood still , معنی he strike him blind , معنی he stroked(the crew)ofthe boat , معنی he succeeded his father , معنی he suffered at the stake , معنی he summoned god for witness , معنی he swallowed it whole , معنی he swore off drinking , معنی he swung out of the room , معنی he takes a his father , معنی he takes no notice of it , معنی he talked himself hoarse , معنی he talked in another strain , معنی he talks very indistinctly , معنی he taught me to swim , معنی he thinks to deceive you , معنی he thought (that)he was sick , معنی he thought out a plan , معنی he threatened or resingn , معنی he tipped me the traveller , معنی he took a different view , معنی he took a f. to her , معنی he took her in to dinner , معنی he took my words in good part , معنی he took to bad habits , معنی he took to books , معنی he tops 1.50 metres , معنی he treated me as a child , معنی he undid what i had done , معنی he used violence , معنی he voted by proxy , معنی he walked a , معنی he walked me off my legs , معنی he walks as if he were drunk , معنی he wants stirring up , معنی he wants the stick , معنی he warned them to obey , معنی he was , معنی he was a little too p , معنی he was a partner with me , معنی he was a skin and bones , معنی he was about to say , معنی he was all but adrowneed , معنی he was appointed to inspect it , معنی he was attacked by fever , معنی he was born in the year , معنی he was dependent on me fop support , معنی he was engagedon probation , معنی he was found of her , معنی he was given 20 lashes , معنی he was hit slick in the eye , معنی he was i. to our argument , معنی he was in a good temper , معنی he was in a sorry pickel , معنی he was in his tantrum , معنی he was in purpose to do it , معنی he was inflamed with anger , معنی he was inured to drudgery , معنی he was killed , معنی he was loath to go , معنی he was made to go , معنی he was meant for a soldier , معنی he was motioned to go , معنی he was neat , معنی he was not inclined to go , معنی he was nothing of an expert , معنی he was on his trial , معنی he was ordained priest , معنی he was ordered to europe , معنی he was otherwise ordered , معنی he was overtake by a storm , معنی he was p in his business , معنی he was p in his promises , معنی he was petrified with fear , معنی he was pleased to hear it , معنی he was privy to my secrets , معنی he was promoted tobe colonel , معنی he was prone to mischief , معنی he was proof against harm , معنی he was proud of his wealth , معنی he was provoked by my words ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز