لغات مشابه
electricity pole : دکل , دکل برق

electrid : شيمى : الکتريد

electrification of a gas : الکترونيک : برقى شدن گاز

electrify : برق زده کردن , الکتريکي کردن

electrize : قوه کهربايى دادن( به)،بابرق پرکردن ،بهيجان اوردن ،ازجاپراندن

electro : پیشوند:، برقی، برق [electromagnet]، با برق [electrocute]

electro optics : علوم نظامى : وسايل نشانه روى الکترونيکى دوربينهاى نشانه روى الکترونيکى

electro plating : عمران : ابکارى فلزات به کمک برق

electro positive : شيمى : الکتروپوزيتيو

electro erosion : علوم مهندسى : فرسايش الکتريکى

electro erosion process : علوم مهندسى : فرايند فرسايش الکتريکى

electro galvanize : علوم مهندسى : اب روى دادن الکتريکى الکتروگالوانيزه کردن

electro magnet : اهنى که در تحت تاثير قوه ،برق خاصيت مغناطيسى پيدا کند اهنرباى الکتريکى

electro magnetism : توليد خواص مغناطيسى بوسيله ،علم روابط فيزيکى ميان ،برق و خواص مغناطيسى

electro negative : داراى برق منفى ،وابسته به برق منفى

electro physic : علوم مهندسى : فيزيک الکتريسيته

electro spark process : علوم مهندسى : فرايند قوس الکتريکى

electro statics : علم برق ساکن ،علم خواص الکتريک هنگام بيحرکتى

electroactive : شيمى : الکتروفعال

electroanalysis : تجزيه شيميايى بوسيله جريان برق

electroanalytical methods : شيمى : روشهايى الکترواناليتيکى

electrocapillarity : الکترونيک : برق - موبينگى

electrocapillary phenomena : الکترونيک : پديده هاى برق - موبينگى

electrocardiogram : ثبت ضربان قلب بوسيله برق

electrocardiograph : دستگاه برقى ضربان نگارقلب ،تپش نگار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود پاورپوینت گفتار سوم فصل ششم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار سوم فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار دوم فصل ششم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار اول فصل ششم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار دوم فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار اول فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار دوم فصل چهارم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار اول فصل چهارم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار دوم فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار اول فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار سوم فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار دوم فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار اول فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت گفتار دوم فصل اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 96
دانلود پاورپوینت گفتار اول فصل اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم
دانلود پاورپوینت حل مسائل زندگی
دانلود پاورپوینت درس هفتم انسان و محیط زیست یازدهم
دانلود پاورپوینت حل مسأله از طريق جستجو


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود پاورپوینت الكتروشوك درماني
:: دانلود دانلود پاورپوینت ام اس MS
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت جامع و کامل شیمی عمومی 2
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود مقیاس تفکر تأملی (RTS)
:: دانلود طرح درب چوبی cnc
:: دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6
:: دانلود پاورپوینت جامع و کامل شیمی عمومی 2


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود پاورپوینت الكتروشوك درماني
:: دانلود دانلود پاورپوینت ام اس MS
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود دانلود پاورپوینت پمپ های سانتریفوژ
:: دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت جامع و کامل شیمی عمومی 2
:: دانلود دانلود پاورپوینت مکانیزم ربات ها
:: دانلود مقیاس تفکر تأملی (RTS)
:: دانلود پاورپوینت سربداران