لغات مشابه
electron transit time : علوم مهندسى : زمان عبور الکترون

electron velocity : علوم مهندسى : سرعت الکترونها

electron volt (ev) : نجوم : الکترون ولت

electron wave : علوم مهندسى : موج الکترونى

electron charge mass ratio : الکترونيک : چگالى بار الکترون

electron ray indicator tube : الکترونيک : لامپ ولت نما

electron ray tube : الکترونيک : لامپ اشعه الکترونى

electron releasing substituent : شيمى : گروه استخلافى الکترون دهنده

electron withdrawing substituent : شيمى : گروه استخلافى الکترون کشنده

electronarcosis : روانشناسى : خواب انگيزى برقى

electronegativity : شيمى : الکترونگاتيوى

electroneutrality : شيمى : الکترون خنثايى

electronic : الکترونيک , الکترونيکي

electronic calculator : حسابگر الکترونيکى

electronic computer : کامپيوتر الکترونيکى

electronic beam : علوم مهندسى : اشعه ى الکترونيکى

electronic brain : علوم مهندسى : مغز الکترونيکى

electronic bulletin board : کامپيوتر : يک سيستم کامپيوترى که ليستى از پيام هاى تلفن زده شده مردم را نگهدارى مى کند

electronic camputer : علوم مهندسى : ماشين حساب الکترونيکى

electronic charge : علوم مهندسى : بار بنيادين

electronic components : کامپيوتر : اجزاء الکترونيکى

electronic cottage : کامپيوتر : مفهوم اجازه دادن به کارگران براى اينکه در خانه بمانند و کارها را توسط بکارگيرى ترمينالهاى کامپيوتر که به يک دفتر مرکزى متصل مى باشد انجام دهند

electronic counter counter measures : علوم نظامى : اقدامات ضد ضد الکترونيکى

electronic counter measure (ecm) : علوم دريايى : جنگهاى الکترونيکى

electronic data processing : کامپيوتر : پردازش الکترونيکى داده

electronic data processing system : کامپيوتر : سيستم پردازش الکترونيکى داده

electronic deception : علوم نظامى : فريب الکترونيکى

electronic density : شيمى : چگالى الکترونى

electronic emission : علوم مهندسى : انتشار الکترونها

electronic excitation : شيمى : تحريک الکترونى

electronic filling : کامپيوتر : پر کردن الکترونيکى

electronic flash : علوم مهندسى : فلاش الکترونى

electronic formula : شيمى : فرمول الکترونى

electronic fund transfer : کامپيوتر : ارسال الکترونيکى دارائى

electronic interfrence : علوم هوايى : تداخل الکترونيکى

electronic journal : کامپيوتر : فايل خلاصه شرح وقايع در يک ترتيب زمانى فعاليتهاى پردازشى انجام شده توسط کامپيوتر

electronic lens : علوم مهندسى : عدسى يا لنز الکترونى

electronic locator : الکترونيک : فلزياب راديويى

electronic magazine : کامپيوتر : مجله الکترونيکى

electronic mail : کامپيوتر : پست الکترونيکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: