لغات مشابه
electronic music : کامپيوتر : موسيقى الکترونيکى

electronic pen : کامپيوتر : قلم الکترونيکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: