لغات مشابه
electroshock therapy : روانشناسى : درمان با ضربه برقى

electrostatic : الکترواستاتيکي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: