لغات مشابه
electrostatic : الکترواستاتيکي

electrostatic attraction : شيمى : جاذبه الکترواستاتيکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: