لغات مشابه
electrostatic deflection : الکترونيک : خمش الکتروستاتيکى

electrostatic discharge : الکترونيک : تخليه الکتروستاتيکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: