لغات مشابه
electrostatic grid : الکترونيک : شبکه فرمان الکتروستاتيکى

electrostatic induction : الکترونيک : القاى الکتروستاتيکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: